Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

60. Смеречка

Михайло Грушевський

Самбірський староста Ян Старжеховський позволяє збудувати церкву в с. й надає парафію Симку Мишковичу. 6 квітня 1567 р.

Кор[оль] Жиґимонт Авґуст потверджує сю грамоту. 17 падолиста 1567 р.

Poponatus villae Smereczka.

Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae etс. Significamus praesentibus literis nostris quorum interest universis et singulis, exhibitas coram nobis esse literas in papiro scriptas, sub titulo et sigillo magnifici olim Ioannis Starzechowski de Starzechovicze, palatini Podoliae, samboriensis drohobicensisque capitanei emanatas, sanas, saluas nulliquo vicio aut suspicioni obnoxias, continentes in se concessionem locationis de noua radice villae in fluuio dicto Smereczka, supplicatumque est nobis, ut easdem literas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis et conditionibus confirmare, ratificare et approbare dignaremur, quarum literarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Ian Starzechowski [s] Starzechowicz woiewoda ziemie Podolskiei, samborski, drohobyczki etс. starostha. Znaiemo czynię wszem wobecz, kthorym by naliezalo albo ku wiadomosczi przyszło, iz ia będącz powinien rozmnazacz pozythki krolia iego mosczi, dopusczilem ossadzacz wiesz na szyrowym korzeniu na potoku rzeczonym Szmereczka, alie izby liepszy porządek byl w tei ze wszi, thedy za prozbą gromady у thez za zalieczeniem naboznego Symka Miskowicza, dopusczilem mu czierkiew zbudowacz w teize wszi Smereczcze we wlosczi Samborskiei, aby then tho przerzeczony rządzil у sprawowal gromadę wszythkę wedlug porządku wiary grzeczkiey albo ruski, za czo mu wszysczi ludzie w przerzeczonei wszi podathki albo dochody tako iako inszym popom we wsziach przynaliezączych powinni będą dawacz.

К thei ze czerkwi przydalem mu Ian roli na szurowym korzeniu, ktory szobie ma wyprawicz, thyz będzie wolny od dani baraniei у wieprzowy, tak iako inszy popowie, alie kroliowi iego mosczi wrzeliakie podathki у onera według wszych popow będzie powinien oddawacz у podeimowacz. Będę mu tyz powinien przywiliey u krolia iego mosczi wyprawicz do zywotha tegosz popa. A ku liepszemu sz[w]iadeczthwu albo wiadomosczi pieczięcz szwą, przyczisznącz roskazalem у ręką wlaszną podpiszalem szie.

Dan w Samborze w niedzielie przewodną roku Bozego thysziącznego pieczszethnego sesczdziesziątego siodmego. Idem qui supra manu propria.

Nos igitur Sigismundus Augustus rex praenominatus, supplicationi eiusmodi benigne annuentes, literas supra insertas in omnibus earum punctis, clausulis, articulis et conditionibus auctoritate nostra regia approbandas, conhrmandas et rattificandas esse duximus, prout, quantum de iure est, confirmamus, rattificamus et approbamus praesentibus Uteris nostris, decementes easdem vim et robur debitae firmitalis obtinere debere. In cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum.

Datum in Liebiedziow die decima septima nouembris anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, regni nostri trigesimo octauo. Relatio reverendi in Christo patris domini Petri Miskowski confirmati episcopi plocensis et regni Poloniae vicecancellarii. Petrus Miskowski regni Poloniae vicecancellarius s[ubscri]p[si]t (л. 268 v. – 269).


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 67 – 68.