Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр.

Михайло Грушевський


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х pp. // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 1 – 30. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1902. – Т. 4. Коротку анотацію цієї статті німецькою мовою див.: Hruševśkyj M. Beiträge zur Geschichte der Kozaken Aufstände von. J. 1595/1596 // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 20.

Автограф зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 166, арк. 1 – 11 зв.

Праця була призначена для виголошення на XI археологічному з’їзді, що відбувся в Києві у 1899 р. 28 червня 1899 р. історик реферував цю працю на засіданні історико-філософської секції НТШ. Однак ще раніше, 14 червня, відбулося спільне засідання філологічної та історичної секцій у справі археологічного з’їзду. Засідання схвалило рішення не брати участь у з’їзді, якщо «українсько-руська мова не буде допущена до рефератів; самі ж реферати вирішено видрукувати в окремому томі «Записок НТШ» (З Товариства // ЗНТШ. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 3). Див. публікацію «Передніх слів» до двох томів «Записок НТШ», де були надруковані ці реферати.

Поза тим, що дана публікація призначалася для Київського археологічного з’їзду, вона, виходячи із задумів історика, мала увійти до запропонованого ним до видавничих планів Археографічної комісії НТШ тому під назвою «Акти метрики Литовської і Руської (Московського архіву Міністерства справедливості) для історії Київщини, Брацлавщини, Волині, України Лівобічної XV і XVI ст.» (Грушевський М. Про видання джерел до історії українсько-руської // Едиційна археографія в Україні у XIX – XX ст. Плани, проекти, програми видань. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 152).

Методика видання документів відповідала археографічним вимогам кінця XIX ст. М.Грушевський розкривав скорочення за допомогою дужок, поділяв документи за найбільш чітко вираженими частинами їх формуляра, відзначав особливості паперу та самого тексту. Пропущені слова історик реконструював за допомогою ламаних дужок. Документи, опубліковані у «Матеріалах», використані ним у десяти різних фрагментах його головної праці (Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VII. – С. 171,176,185, 215, 216, 223, 234, 287, 302, 581).

Сучасне місцезнаходження документів: Российский государственный архив древних актов. – Ф. 389: Литовская метрика. – Оп. 1. – Д. 200. – Л. 62 – 62 об.; Д. 201. – Л. 52-53, 76 06.-77, 83-83 об., 93-98, 100 об.-101. 103 об.-105, 107-110 об., 127 06.-128 об., 150 об.-151, 151 об.-152, 158-158 об.

П. Кулаковський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 305 – 332.