Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Листи М.Грушевського

При науковому вивченні постаті будь-якого діяча минувшини особливе місце займає його епістолярна спадщина. Листи бувають різного характеру: розлогі чи лаконічні; побутові чи офіційні, ділові; щирі, відверті чи стримані, сухі. Але всі вони містять у собі інформацію, яка доповнює офіційні історичні джерела, і доповнює суттєво. Листи також є історичними документами епохи.

Введення у науковий обіг листів М.Грушевського дає можливість значно розширити наше уявлення про цю багатогранну постать. Епістолярій з повним правом вважається частиною творчої спадщини кожного діяча минулого.

Всі тексти подано за автографами. Упорядники не робили жодних купюр чи стилістичного редагування авторського тексту. Три крапки, які трапляються у листах (переважно ранніх) – авторські. В основному збережено правопис оригіналу. Зберігаємо також непослідовне написання М.Грушевським деяких іншомовних прізвищ, наприклад: Ібсен – Ібзен, Якубовський – Якобовський, Мамін-Сибіряк – Мамін-Сібіряк. Назви періодичних видань у оригінальному тексті пишуться то в лапках, то без лапок – таке написання зберігаємо.

Авторські скорочення розкриваються у квадратових дужках [ ]. Непрочитані слова позначаються трьома крапками в ламаних дужках <…>, нечітко написані слова, прочитання яких сумнівне, пишуться у ламаних дужках < >.

Авторські дати подаються у тому ж написанні, як їх проставлено у листі. Редакторська вказівка на місце і дату написання листа виставляється незалежно від наявності у листі авторської дати над текстом ліворуч.

Переклади іншомовних слів і висловів подаються у спливаючих підказках із зазначенням – Упор. (упорядник). Пояснення та різні доповнення, зроблені самим М.Грушевським, вносяться у текст у квадратних дужках: [примітка М.Грушевського].

Підпис автора не доповнюється.

Примітка до кожного листа містить таку інформацію: місце і дата публікації листа; джерело, за яким лист друкується у даному виданні; місце і фонд зберігання автографа; обгрунтовується, в разі потреби, датування. Також дається реальний коментар: розкрито зміст подій, про які йдеться у листі, наводяться бібліографічні відомості про згадувані твори, тощо.

Галина Бурлака

Зі вступної статті до видання: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 16 – 24.

Листи Михайла Грушевського в хронологічному порядку

(покажчик)