Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Економічний стан селян на Подністров’ї Галицькім в половині XVI в. на основі описей королівщин

Михайло Грушевський


Примітки

Друкується за виданням: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1895. – Т. І: Описи королівщин в землях руських XVI віку. – Т. І: Люстрації земель Галицької й Перемиської. – С. 1 – 53. Підпис: М. Грушевський. Передрук цього дослідження – Розвідки й матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1896. – Т. І (збережено пагінацію публікації в «Жерелах…»).

Необхідність написання даної статті була зумовлена виданням люстрації Руського воєводства 1564 – 1565 pp., що зберігалася у Московському архіві Міністерства юстиції. При написанні статті були також використані дані остаточного варіанту цієї люстрації, що зберігався у Архіві Варшавської Казенної палати, та окремі інвентарі староств Руського воєводства першої половини XVI ст. Останні матеріали історик отримав від керівника цього архіву Миколи Біляшівського [див.: Майборода Р. Михайло Грушевський і українська «програма» видання люстрацій королівщин XVI – XVIII ст. // Вісник Київського університету «Слов’янський університет». – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 100 – 113].

На засіданні Наукового товариства ім. Шевченка 22 січня 1896 p. M.Грушевський ознайомив присутніх з окремими фрагментами цієї статті. Того ж дня відбулося засідання Археографічної комісії, де було прийняте рішення друкувати згадані люстрації у першому томі «Жерел до історії України-Руси» [З Товариства // ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XI. – С. 1]. Звідси виникає, що 1-й том «Жерел…» був виданий 1896 p., хоч на його титульній сторінці позначено 1895 рік. Це опосередковано підтверджується інформацією, наведеною М.Грушевським у листі до М.Біляшівського від 24 січня: «Уфундовали ми комісію археографічну, т. І «Жерел…» скінчений, властиво друкується т. II» [Листування Михайла Грушевського. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. – Т. II / Упор. Р.Майборода, В.Наулко, Г.Бурлака, І.Гирич. – С. 45]. Результати, отримані внаслідок проведеного в статті аналізу, історик використав при написанні своєї «Історії України-Руси» [див.: Грушевський М. Історія України-Руси. – Львів, 1905. – Т. V: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV – XVII в. – С. 193, 203 та ін.].

Київський історик Володимир Щербина, автор рецензії на перший том «Жерел…» [Киевская старина. – 1896. – № 7/8. – С. 40 – 41], зазначив, що вступній статті бракує ширших узагальнень. М.Грушевський вважав, що накопиченого фактичного матеріалу ще замало, щоб спішити із загальними висновками [Грушевський М. Передмова // Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. 3. – С. 2; докладніше про це див.: Капраль М. Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (Нарис історії діяльності) // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 64 – 65].

Вивчення історії галицького селянства середини XVI ст. у територіальних межах, визначених статтею М.Грушевського, було продовжено В.Ф.Інкіним [див.: Інкін В. Ф. Пережитки волосної альменди та їх значення в боротьбі королівських селян Галичини проти шляхти в XV – XVIII ст. // Вісник Львівського університету. – Львів, 1974. – Вип. 10: Питання історії СРСР та УРСР. – С. 101 – 115; Мого ж. Дворище и лан в королевских имениях Галичины в XVI – XVIII вв. // Материалы по истории сельского хазяйства и крестьянства. – М., 1974. – Т. 8; Його ж. Сільські суди німецького права в Галичині XVI – XVIII ст. // Вісник Львівського університету. – Львів, 1984. – Вип. 20: З історії стародавності і середньовіччя. – С. 34 – 40; спостереження цього автора підсумовані у його докторській дисертації, присвяченій історії Самбірської економії, яка готується зараз до друку].

Окремими аспектами проблеми, поставленої у статті М.Грушевського, займалися Ю.М.Гроссман [Гроссман Ю.М. Развитие отработочной ренты в государственных имениях Русского и Белзского воеводств во второй половине XVI – первой половине XVII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – М., 1961; Його ж. Фольварки государственных имений Русского и Белзского воеводств во второй половине XVI в. // Там же. – Рига, 1963; Його ж. Кмети, загродники и коморники западноукраинской деревни во второй половине XVI – первой половине XVII вв. // Там же. – Минск, 1964; див. також його історіографічну статтю: Гроссман Ю.М. Изучение аграрной истории Западной Украины эпохи позднего феодализма в советской литературе // История СССР. – 1968. – № 2. – С. 105-116], Я.Мельничук [Мельничук Я. Матеріали селянських громад як джерело для вивчення соціально-економічних відносин у прикарпатському селі XV – XVIII ст. // Тези доповідей звітно-наукової конференції кафедр Івано-Франківського педінституту. – Івано-Франківськ, 1964. – С. 34 – 36], І.Д.Бойко [Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К., 1963] та ін. В силу відомих причин вони ставилися до поглядів М.Грушевського критично.

З останніх праць, де підхід до даної статті, а також до праць схожої тематики є більш об’єктивним, слід відзначити праці Ю.Гошка [Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XVI – XIX ст. – Львів, 1999], І.Ворончук [Ворончук І.О. Правовий статус українського пізньосередньовічного селянства. Історіографічний аспект // ЗНТШ. – Львів, 1999. – Т. CCXXXVIII: Праці Історично-філософської секції. – С. 149 – 184], І.Смуток [СмутокІ.І. Королівські маєтки в Галичині наприкінці XVI – XVIII ст. Автореф. канд. істор. наук. – Львів, 2001].

У польській історіографії широко використовувався текст люстрації, опублікований М.Грушевським; натомість, результатам, викладеним вченим у передмовах до її видань, належної уваги не приділено [див., наприклад: Rychlikowa I. Lustracje 1564 – 1566 jako podstawa szacunku dochodów z gospodarki polowej // Kwartalnik historii kultury materialnej. – 1974. – T. XXII. – Zesz. 4. – S. 673 – 716].

Автор надалі неодноразово аналізував першу люстрацію щодо становища селян [див. зокрема: Економічний стан селян в Перемиськім старостві в середині XVI ст. на основі описей королівщин // Жерела… – Т. II. – С. 1 – 35; Економічний стан селян в Сяноцькім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин // Жерела… – Т. III. – С. 1 – 27].

П. Кулаковський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2003. – т. 5, с. 243 – 289.