Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Описі Ратенського староства з 1500 – 1512 рр.

Михайло Грушевський


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Описі Ратенського староства в 1500 – 1512 pp. // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 26. – Кн. 6. – С. 1 – 40. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. 3.

Верстка друку з коректою М.Грушевського зберігається у: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 48, арк. 1 – 10.

Описі Ратнівського староства початку XVI ст., за публікацією М.Грушевського, нещодавно були перекладені українською мовою у краєзнавчому збірнику, присвяченому історичній Ратнівщині: Денисенко В., Денисенко І. Ратнівщина. – Луцьк, 1998. – С. 304 – 336. Окрім згаданого видання, вийшло кілька робіт краєзнавчого характеру з інформацією про Ратнівщину, див.: Теодорович Н.И. Волынь в описании городов, местечек и сел в церковно-историческом, географическом, археологическом и др. отношениях. – Почаев, 1903. – Т. 5: Ковельский уезд; Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 p.). – Вінніпег, 1984 – 1986. – Т. 1 – 2.

М. Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 259 – 291.