Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

18.08.1907 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Прошу мині мені скоренько прислати (для де[…]тилітнього хлопця) кілька зовсі[м] легких книжочок книжечок (Товариства педагогічного або иньших інших), вартости вартості 50 – 60 к[о]р[он].

З поважанням

М.Грушев[ський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 19 – 19 зв.). Поштова картка. Адресована: «Хв. Книгарня Н[аукового] товариства ім. Шевченка у Львові, ул. Чарнецького, 26». Штемпелі Львова (19/VIII) та Ясенева Горішнього (18/VIII). Картка частково пошкоджена діроколом, у квадратні дужки внесено прочитання за контекстом.

Місце та дату (число, місяць) написання встановлено за поштовим штемпелем, рік – за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 121.