Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

127. Зелів, 1570 р.

Михайло Грушевський

Опись с. Зелева, в Львівськім старостві, споряджена королівськими люстраторами, 11 грудня 1570 р.

Nicodem Lekinski, castelan nakielski, Mikolai Małochowski, sekretharz k. i. m., Stanislaw Kroczewski dworzanin k. i. m. lusthrathorowie vchwaly szeimv koronnego lubelskiego do ziem Ruskich, Wolinskiey у Podolskiey deputhowany.

Zieliow wiess, tenuta iego mosczi pana woiewody lubelskiego.

Tha wiess w starosthwie Lwowskiem liezi miedzi wsziamy k. i. m. Zernisczamy у Koszyczamy, miedzi wssiamy pana Maczieia Goreczkiego, chorarisego poznanskiego, a wszią Iassnisczany slacheczka.

Naprzod ode wszi kroliewskiey Zerniscz dzieli gora gruntn zieliowski у rzeka Ieremiczka, na kthorey iesth wierzchowisko sthawu zieliowskiego. Grunthv thego Ian iesth wzdlusz piencz gonow, a wszerz trzi gony, z drugiey sthrony ode wssy slacheczkiey Iassniscz rolie, kthore ydą asz pod liass kroliewski Karaczenow larik, a częscz pod Iassnisczany rolie stnukamy, thak kmiecze, iako у folwarkowe, miedzi ktoremy ssą dąmbrowki, kthorich moze kopaniną rosserzacz, kthorych у s themi dąmbrowkamy wzdlusz sthaian czthery, a wszerz sthaian szescz.

Podlie thych roi ssą drugie rolie у dąmbrowy, kthore ssię poczynaią od drogy iassniczkiey asz do scziany zerniczkiey, wssi kroliewskiey, kthorych iesth wzdlusz у z dąmbrowamy gonow czthery, a wszerz sthaianie iedno. Podle thich ze rol przess goscziniecz grodeczki przeszedwsze, kthori idzie z Iassniscz do Grodka, iesth dziessiencz niwek, kthore z dawna trzymaią do Zielowa.

Z drugiey sthrony ode wssy kroliewskiey Kozicze iesth grunthu piencz staian roliey у lanka iedna, na kthorey dwa sthogy ssiana okragle. Przy thym Zieliowie ssą ląnki, kthorich iesth ssescz gonow wzdłusz, a wszerz dwa gony.

Summa wszysthkiey dzierzawy zieliowskiey, thak rol wykopanych, roskopanich, iako у dambrowek, krom ssianoszienczy płothnych у gayku, ma know pulssiodma, kthorich vziwa therass, у sthaianie iedno, a pułmilie wokoł wszythkiego grunthu.

Na kthorych roliach folwarkowich vradza ssię zytha kop 200, kladancz kop pięcz na kłode; lwowską iednę, bendzie kłod 40, kazda ktada per florenum vnurn grossos quindecim, facit florenos 60. Owssa sthogow dwa, w kthorich kop sescz na kłodę iednę, bendzie kłod piencz; kazda kloda valoris flor. 2 g. 10, facit florenos undecim grosos 20. Innich zboz nie ssiewaią, bo nie kazdego roku na wszithkich poliach szieią: przess rok odlogiem liezą na drugich szeią, bo thesz rolie ssą nierodzaine. Summa za crescenią flor. 9 gr. 20.

Tham ze w they wssy iesth dziewiencz kmieczi, kazdi ssiedzi na czwierczi. Daie kazdi z nich czinszy per gr. 12. Zagrodnikow czthery, daią czyssu per gr. 6. Pop ruski daie czinszv per flor. 2. Tho wszisthko czini florenos 6 gr. 12. Ssiana sthogow 20, kazdi sthog waloris flor. 4. Sthaw we czwarthem roku spusthem facit flo. 80 (!) florenos 200. Wirachowawszy trzeczią czescz, vczini then sthaw na rok florenos 66 gro. 20. Summa s they wssi wszithkich pozythkow facit florenos 244 g. 22.

Borek liass, kthory przynaliezy do Zieliowa, sossnowy, liezi przy sczenie lozinskiey z iedney sthrony, wssy ziemianskiey, a z drugiey sthrony od Zwierniscz (!) wssi kroliewskiey. Kthorego iesth wokoł pułmilie, w kthorym szliachtha wykopali weysrzodki niwek dziewiencz za dozwolienym pierwszich dzierzawiecz Zieliowa, kthorych iem therass bronią. Karaczenow liass – then liass czesczią liezi przy grunczie zieliowskiem, alie iesth włassnie przynaliezączy do stharostwa Lwowskiego, kthorego panowie stharosthowie lwowsczi, gdy bely thenutharzmy Zieliowa, vdzielialy thego liassu Zieliowianom na opał у na grodzą, alie iako Zieliow odszedr od stharosthwa do inszich thenutharzow, thedy tham nie dopusczaią y rozgi wziąncz, bo go nigdi Zieliowianie nie beli in vsu, thilko za dozwolieniem stharosthy lwowskiego.

Que permissa significantes, sigilla nostra praesentibus submissimus et manibus propriis subscripsimus. Actum et datum Leopoli feria secunda post festum s[an]cti Nicolai proxima anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo.

Вписано до книг ґрод[ських] львівських на жадання Миколая Гербурта, старости львівського – Львів[ський] краєв[ий] арх[ів], кн. львів[ського] ґр[оду] 335, с. 258.


Примітки

Опись с. Зелева, в Львівськім старостві – тепер с. Зелів Яворівського р-ну Львівської обл.; село відоме за письмовими джерелами з 1441 р. (Dąbkowski P. Podział administracyjny. – S. 85).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 291 – 292.