Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

115. Стара Поляна, 1562 р.

Михайло Грушевський

Миколай Тарло записує війтівство в с. Старій Поляні служебному своєму Станіславу Ковальовському до його живота, 7 серпня 1562 р.

Mikolai Tarlo [s] Sczerkarzowicz a na Lyaskach, w Kobilnyczach у w Polyanach dziedzicz, chorązi przemiski, dworzanyn i. k. m., oznaymuiemy nynyeiszemy lysthy wsem vobyecz, thak nynyeissem, yako na pothym będączym, komubi kolwyek thego czitacz albo wiedzied potrzeba, ysz chczącz oznaczicz wdziecznoscz szwą у laskawą chucz a dobrothliwoscz przecziw slyachetnemu panu Stanyslawowi Kowalyowskiemu s Kowalyowa, z ziemye Ploczkiei, ktory szie przecziw nam tak vczcziwie a pozitecznie ku sprawom nassem zachowal, a chcząncz onego yescze ku poslugom nassym czuthliwszego a powolnyeissego myecz, gdibi myal znak vislugi zachowanya szwego vczczivego у dobrodzieistwa naszego, yemu у yego pothomkom wlasnym voythowstwo we wssy naszei dziedzicznei w Starei Polyanye dacz у zapyssacz vmyslilyszmy, yakosz dayemy, zapyssuiemy iemu, malzoncze у pothomkom yego, ku ktoreszmu tho voylhowsthwu przidayemy folwarek stary wssithek у z opssary, poczawssi od rzeky Struyaza asz do popowei myedze powissei czerkwye, ze trzemy sthaweczky у kmyeczymy dwa povissei popa у trzecziego karczmarza ze wsithkyemy danyamy s thich lyudzy у poplathki у rolyamy ych, ktore szą pod themy trzema kmyeczmy.

Na ktorem ze tho voythowsthwie yemu zapyssuiemy oszm szeth zlothich moneti у lyczbi polskiei, w kazdi zlothi po trzidziesczi grossi liczancz у tho, czobi znacznye przibudowacz, ze mu tho bendzie powynno vedlye slusznego szaczonku przi viplaczenyu thei sumy zaplaczicz.

Y k temu przidawamy mu po wsithkiei wssy Starei Polyanye robothi z lyudzi seszcz dny w rok, tho yesth: dwa oracz, dwa zącz, kosicz dwa, a thluky kyedi sobie lyudzi oprocz dny moych vproszi, thedi bendą povynny yscz, у kolyąthkę na godi у nа Wyelką nocz.

Y k themu na sswą pothrzebę, oprocz przedawanya volno bendzie lyassow vziwacz у kmyecziom iego tham, gdzie ynny v ymyenyu yaskowskiem vziwayą; thakze у we mlynye nassym susczkiem bendzie myal volne melczie besz myary.

Ktoregosz tho voythowsthwa vziwacz bendzie obiczaiem ynnych voythostw, a za consensem abo dozwolyenyem nassem przedacz, zastawicz zamyenycz у па szwoy naylyepszi pozitek obroczycz, czinyancz go wolnem od poslug potocznych, kiedi ynny knyazowye ssą powynny, oprocz do ządanya albo czinyenya sprawyedliwosczy, albo prawnei poradi, thedi lyekiemy posługamy, ktore przesz lyudzi rowne mogą bicz odprawowane, nye ma bicz pocziągan.

Odpowyedacz thesz bendąncz pozwany ny przed Idem, yedno przed namy abo pothomki nassemy nye bendzie powinyen. Na czo iemu then lysth abo prziwilei daiemy za wlasną reką у pieczęczią nassą ku lyepssemu a gronthownyeischemu szwyadeczthwu.

Datum na Lyaskach, w piątek przed s. Vawrzinczem lyatha Bozego tyssyancz pieczszeth sesczdziessyath wtorego. Przi czim bily poczcziwy slyachcziczi a sluzebnyczi nassy Andrian Gniewosz, Mikolai у Ian Komornyczczi, Valenthi Kunath, Krzysthow Zelykowsky, Mikolai Kowalyowsky, Voycziech Gorinsky, Stanyslaw Varsz, Stanyslaw Grzibowsky у ynnych lyudzi vyelye godnych vyary. Then czo у vissei Mikolai Tado własną ręką s[ubs]c[ripsi]t.

Вписано до книг сяноцького ґроду в р. 1564, на жадання Ст[аніслава] Ковальовського – Львів[ський] краєв[ий] архів, кн. сян[оцького] ґр[оду] 315, с. 67.


Примітки

…с. Старій Поляні… – тепер не існує, територія відійшла до с. (Dąbkowski P. Podział administracyjny. – S. 152).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 275 – 276.