Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета

Михайло Грушевський

Выпуск IX. – Церкви и приходы Подольской епархии, Кам’янець, 1901, ст. ХХ+1064+175

Сей найновіший том «Трудов…» містить в собі історично-статистичний огляд парафій Подільської єпархії. Видання такого огляду було первісною метою сього комітету. В IV-м т[омі] «Трудов…» в 1893 р. був виданий короткий церковно-статистичний каталог єпархій, подібний до галицьких шематизмів. Історію поодиноких місць Поділля в парафіяльній схемі розпочав комітет в 1895 p., видавши історичний огляд сіл (парафій) Кам’янецького повіту, зроблений нашим членом д[обродієм] Сіцинським дуже солідно й основно.

На жаль, такий тип описі показався комітету занадто важким. Як довідуємося з передмови до сього найновішого тому, комітет з причини, що огляд цілої єпархії на взірець виданого огляду Кам’янецького повіту потягнувся б на довгі літа, ухвалив видати короткий історично-статистичний огляд в однім томі. Се, розуміється, добре, тільки з здержливих дезидерат редактора сього тому, того ж д[обродія] Сіцинського, приходиться здогадуватися, що комітет не має охоти вести далі ширшого огляду, розпочатого Кам’янецьким повітом, а се було б дуже шкода. Hoc faciendum et illud non omittendum.

В сім томі під кождим селом даються історичні, церковно-статистичні, подекуди й етнографічні та економічні відомості. Підставою послужили т. зв. парафіяльні літописі, себто відповіді парохів на розіслані їм квестіонари, потім доповнені й зредаговані співробітниками редакції, числом 15. Неоднаковий запас відомостей й наукове приготування сих співробітників відбилися й на характері поодиноких статей: одні зроблені солідно, дають цілі маленькі монографії, інші дещо або й зовсім поверховні.

В сумі, одначе, опись служить досить цінним підручником, якого треба б побажати й нашим галицьким єпархіям (з них тільки для Перемиської щось подібне було зроблено в шематизмі 1879 p., але далеко від можливої повноти). Львину пайку роботи в сі описі вложив редактор тому, д[обродій] Сіцинський.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 42. – Кн. 4. – С. 48 – 49 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 159–160. Підпис: М Грушевський.

Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет – створений у 1895 р. на базі Комітету для історико-статистичного опису Подільської єпархії (діяв з 1865 p.); останній заснував серію «Труды… «, яких з 1876 до 1916 р. вийшло 12 томів.

…подібний до галицьких шематизмів… – шематизм (з гр. схема – фігура) – список осіб чи установ. У церковних шематизмах подаються списки духовних осіб, зазвичай із найважливішими даними, деколи й інших осіб, зайнятих у церкві, списки усіх парафій, стан церковного майна тощо. Шематизми почали друкувати вперше в єпархіях під Австро-Угорською імперією.

Найстарший друкований шематизм вийшов у 1814 р. у Мукачівській єпархії. У Перемиській єпархії шематизми почали з’являтися з 1828 р., у Львівській архієпархії – з 1832 p., у Станіславівській – з 1886 p., Пряшівській – з 1848 p., Крижевській (Югославія) – з 1832 p., а на Буковині в православній єпархії – з 1841 р. У всіх єпархіях вони здебільшого виходили друком щорічно, спочатку латиною, інколи латиною й українською мовою, а згодом тільки українською мовою. Останні шематизми вийшли ще 1944 р. у Львові, а в Пряшеві – 1948 р.

…д[обродієм] Сіцинським… – Сіцинський (Січинський) Юхим (Євтим) Йосипович (1859–1937) – історик, археолог і культурно-громадський діяч Поділля, православний священик.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 221.