Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Передмова до т. XXI «Руської історичної бібліотеки»]

Михайло Грушевський

Том сей належить до серії розвідок про суспільні верстви на Україні-Русі. Розпочато її розвідкою І.Линниченка про суспільні верстви Галицької Русі в XIV–XV в., в т. VII «[Руської] історичної бібліотеки» (р. 1899). Та розвідка головно займалася селянством, так що сей і дальший том, присвячені селянству, якнайтісніше в’яжуться з томом VII.

В сім томі подаємо дві розвідки, близькі до себе часом, школою й матеріалом, на якім вони оперті. Обидві вийшли в виданнях Київської археографічної комісії як вступні статті до її «Архива Юго-Западной России»: розвідка пок[ійного] Новицького була вступом до І тому шостої серії «Архива, присвяченої спеціально селянству, розвідка проф. Антоновича – до II тому тої ж серії. Обидві вони мали головну підставу в актовім матеріалі Київського центрального архіву, себто актах Київщини, Поділля й Волині з XVI–XVIII в., обидві мають на вступі погляди на загальний перелом, який стався в історії селянства з заведенням польського права; обидві займаються головно правним і економічним становищем селян. Але розвідка проф. Антоновича, хоч присвячена пізнішому часу, вийшла значно скорше, ніж стаття Новицького, – в 1870 p., а стаття Новицького – в 1876; тим поясняється більше загальний і теоретичний характер вступної частини розвідки проф. Антоновича.

Зрештою, вступні часті, де обидва автори говорять про стан селянства в українсько-руських землях перед литовсько-польською унією, тепер майже стратили своє значення, супроти пізніших студій в сім напрямі. І так правне й економічне становище селянства в Західній Україні, що жила під польським правом ще перед унією, ледве зачіплене в студіях обох авторів [Брак докладного відграничення сфери права польського і права В[еликого] кн[язівства] Литовського дає себе відчувати в студіях обох авторів.], описується для Галичини в XV в. згаданою студією Линниченка, а для пізнішого часу XVI в. в Галичині див. мої вступні розвідки в І–III томах «Жерел до історії України-Руси». Правне й економічне становище селянства в українсько-руських землях В[еликого] кн[язівства] Литовського перед унією далеко докладніше будуть ілюструвати новіші розвідки проф. Владимирського-Буданова, що увійдуть в другу частину сеї збірки (т. XXII).

Інтерес же поданих тут розвідок дд. Антоновича й Новицького полягає в представленні правного й економічного становища українського селянства під впливами польського права, як він починається уже в другій і третій редакціях Литовського статуту, та під безпосереднім пануванням польського права, і то на практиці, на підставі головно судових актів. З сього погляду обидві статті зістаються досі підставовими, нічим іншим не заступленими (остатніми часами пробував дати загальний начерк селянства на Україні д. Ґавронський в своїй книзі «Historya ruchów hajdamackich» (It., гл. 6; II т., гл. 9), але сей переважно компілятивний, сторонничо і з методичного боку слабо зроблений огляд не може претендувати на якесь більше наукове значення). Лівобічної України по революції XVII в. обидві статті не дотикають – для неї буде подана в другій частині стара, але й досі одинока розвідка Ол. Лазаревського.

Подані тут розвідки І.Новицького й В.Антоновича переложені Д.Пилинським, без змін проти оригіналу; до друку зредаговані вони С.Томашівським. Покажчик зложив М.Крушельницький.

У Львові 15 (28). III. 1901


Примітки

Подаємо за першою публікацією: Грушевський М. Вступне слово редакції // Руська історична бібліотека. – Львів, 1901. – Т. XXI: Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV–XVIII ст., ч. 1. – С. III–IV. Автограф зберігається в: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 164 – 166.

У виданні були опубліковані дві статті: Новицький І. Начерк історії селянської верстви в Правобічній Україні XV–XVIII вв. – С. 1 – 112; Антонович В. Про правне та економічне становище селян у XVIII в. – С. 113 – 161.

До сьогодні історія українського селянства в багатьох аспектах маловивчена, про що свідчить зовсім нечисленна література. Окремі загальні праці про селянський стан на українських землях див.: Барвинский В. А. Крестьяне в Левобережной Украине в XVII–XVIII вв. // Записки Харьковского университета. – Харьков, 1909. – № 1. – С. 1 – 116; № 2. – С. 117 – 211; № 3. – С. 212 – 296 (окрема відбитка: Харьков, 1909); Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – К., 1963; Історія селянства Української РСР. – К., 1967. – Т. 1; Маркина В. А. Крестьяне правобережной Украины конца XVII в. – 1760 г. – К., 1971; Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні: волость, дворище, село, сябринна спілка. – К., 1998. На останню працю вийшла рецензія (Ворончук І. Кому належить copy right? // Український гуманітарний огляд. – К., 1999. – Т. 1. – С. 165 – 177), що засвідчила кризу сучасних наукових підходів на засадах істориків другої половини XIX – початку XX ст.

Мирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 302 – 303.