Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.Н.Ясинский. Лекции по внешней истории русского права

Михайло Грушевський

Выпуск І. 1. Введение. 2. История источников права первого (земского) периода. К., 1898, ст. ІІ+162

Се друкований курс лекцій, призначений для студентів (хоч на нім не означено сього виразно). Автор – доцент Київського університету, ученик проф[есора] В[ладимирського]-Буданова, що досі спеціальніше давнім руським правом не займався (його спеціальністю було право В[еликого] кн[язівства] Литовського).

Розуміється, від такого курсу, виданого для ужитку слухачів, і при таких обставинах, не можна жадати оригінальності; автор і не змагає до неї та іде за найбільш авторитетними поглядами, передовсім свого ш[ановного] учителя, вистерігаючися від всяких сміливіших і скрайніших гіпотез.

В результаті маємо корисний підручник, що дуже добре може служити до орієнтування в джерелах давнього руського права. Вони уложені в таку схему: право звичайове, умови, церковні устави, збірники візантійського права, «Р[уська] правда», Псковськ[ий] і Новгородськ[ий] судні устави. Подекуди видко прогалини в обчитанні автора в науковій літературі, тим, н[а]пр[иклад], треба пояснити, що він приймає літописне оповідання про Ігорів похід 944 р. за факт, або згадує про церковні грамоти Льва й Любарта, нічим не згадуючи про їх неавтентичність; в перегляді поглядів на церковні устави, н[а]пр[иклад], не бачимо згадок про погляди авторитетних каноністів, проф[есорів] Павлова і Суворова, і т. ін. Але се другорядні недостачі. Більш важна – повний брак літератури (окрім вичислення видань текстів).

В другій книжці автор заповідає паралельні огляди джерел права В[еликих] кн[язівств] Московського й Литовського. Досі, три роки по виході першої книжки, я ще не чув про вихід сеї другої. Було б прикро, якби ся обіцянка зісталася не сповненою: коли сю першу книжку ми признали корисним підручником, ще більше причин маємо жадати виходу огляду джерел права В[еликого] кн[язівства] Литовського з огляду на те, що такого огляду в літературі досі не було, а автор якраз в сій сфері робив спеціально.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1901. – Т. 39. – Кн. 1. – С. 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 241, арк. 39–40 зв. Підпис: М.Грушевський.

Ясинський Михайло Микитович (1862-1952) – історик права.

…Павлова… – Павлов Олексій Степанович (1832–1898) – російський юрист та історик права.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 148.