Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Передмова до тому 2-го
«Жерел до історії України-Руси»

Михайло Грушевський

Випускаємо в світ другий том «Жерел», заразом – другий том люстрацій королівщин руських земель 1565 p., несповна два роки по виданні першого тому. Невеликі кошти Археографічної комісії і взагалі Наукового товариства імені Шевченка не дають ще спромоги вести се видання так скоро, як того вимагають потреби українсько-руської науки і великі запаси матеріалів. Археографічна комісія не може ще публікувати більш як по тому на рік, і історичні матеріали поки що мусять чергуватися з історично-літературними. До виходу на ближчий рік призначена колекція галицьких актів часів Хмельниччини: третій том описей королівщин – закінчення люстрації 1565 р. руських земель (землі Львівська, Белзька і Холмська [Люстрації подільських повітів видані в «Архиве Юго-Западной России», ч. VII, т. II. – С. 128-363]), одначе, не забариться вийти, тим більше, що за ними ще стоїть довгий ряд томів – люстрація руських земель 1570 р. і численні інвентарі королівщин XVI в.

В сей том увійшло докінчення люстрації Перемиської землі (початок в першому томі) – староства Перемиське, Лежайське, Замхівське (при нім на маргінесі – f. 499 – пізнішою рукою приписано: in Premisl.), разом з руськими жупами, що лежали на її території, і люстрація Сяноцької землі. Ся остання була вже раз друкована – в «Додатку» до «Gazety Lwowskiej», 1860 p. («Dodatek tygodniowy» przy «Gazecie Lwowskiej» z roku 1860, ч. 1 – 3, 5 – 12, 14 – 27, 30 – 50); там видав її дуже старанно Фран[тішек] Волянський, але з пізньої урядової копії (1785 р.), новою правописсю; непоправності в іменах і деякі переміни в порядку сіл в другій половині люстрації треба, мабуть, зачислити на переписувача. Видання се є великою бібліографічною рідкістю, і вже се одно, не кажучи за вагу оригіналу, робило нове видання доконче потрібним. Інші всі люстрації, скільки знаю, публікуються вперше. Підставою для їх видання, як і для люстрацій першого тому, послужила оригінальна книга люстрацій – в Московськім архіві Міністерства справедливості, IV, В, № 19; деякі недостачі в її тексті (в люстрації жуп і Перемиського староства) прийшлось зіставити незаповненими, бо невідомо другого кодексу сих люстрацій, що міг би для того послужити (варшавський кодекс, як пояснено було в передмові до першого тому, містить лише рахунки доходів).

При виданні заховано цілком правопись оригіналу, крім великих літер і пунктуації; все, додане до тексту, поставлено в рогаті скобки [ ]; все доповнене з контексту на місце видертого або іншим способом знищеного і виведене з скорочень, взято в круглі скобки ( ). Перед всякими студіями просимо поправити похибки, означені на кінці книги: більшість їх, вправді, маловажна і виказана з огляду на прийняте правило буквального видання, але деякі змінюють і значіння; там же виказано кілька поправок, похибок оригіналу. Покажчик, як було заповіджено при першому томі, буде поданий по скінченні цілої люстрації 1565 р., в третьому томі.

Перед текстом уміщено розвідку про економічний стан селянства в Перемиській королівщині, оперту на люстрації й давніших інвентарях. Розмірне багатство матеріалу було причиною, що розвідка ся обмежилася лише одним сим староством.


Примітки

Друкується за виданням: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. II: Описи королівщин в руських землях XVI віку, видані під редакцією Михайла Грушевського. – С. V – VI. Після передмови вміщено розвідку «Економічний стан селян в Перемиськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин» (на 35 с.), а також документи люстрацій земель Перемиської і Сяноцької польскою мовою на 314 с.

… на ближчий рік призначена колекція галицьких актів часів Хмельниччини… – див.: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1898. – Т. IV: Матеріали до історії Галичини. – Т. 1.

… третій том описей королівщин – закінчення люстрації 1565р. руських земель (землі Львівська, Белзька і Холмська… – Жерела… – Львів, 1900. – Т. III: Люстрації королівщин в землях Холмській, Белзькій і Львівській в 1564-1565 pp.

в «Додатку» до «Gazety Lwowskiej» – див.: Starostwo Sanockie. Wypis z metryk koronnych zawierający rewizję; Starostwa Sanockiego uskutecznioną r. 1565 przez Krzysztofa Sokołowskiego Starostę Rogozińskiego, na mocy ustawy z r. 1563 / Wyd. Franciszek Wolański // Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. – 1860. – T. 10. – Nr. 1-3, 5-12, 14-27, 30-51.

Підставою для їх видання, як і для люстрацій першого тому, послужила оригінальна книга люстрацій – в Московськім архіві Міністерства справедливості, IV, В., № 19… – сучасна архівна легенда книги – AGAD. Т. zw. Metryka Litewska, dz. IVB, sygn. 19.

… (варшавський кодекс, як пояснено було в передмові до першого тому, містить лише рахунки доходів)… – див. прим до «Передмови до 1-го тому «Жерел»

П. Кулаковський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2003. – т. 5, с. 44 – 45.