Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Про українську мову і українську школу

Михайло Грушевський


Примітки

Збірка статей М.Грушевського «Про українську мову і українську школу» вперше була видрукувана у Києві 1912 р. (Друкарня Київської другої спілки). Як зазначив сам автор у передмові, до неї увійшли статті (16) про українську мову, школу й освіту, друковані в газеті «Село» впродовж 1909 – 1910 рр.: 15 вступних та один огляд «Шкільна справа в Галичині». У збірці статті опубліковані з незначними редакційними виправленнями чи змінами автора.

Коректи збірки зберігаються в ЦДІАУК (ф. 1235, оп. 1, спр. 180, арк. 1 – 64.). Перша коректа (арк. 1 – 32 зв.) містить правописні виправлення автора, друга (арк. 33 – 64) – лише декілька уточнень. У першій коректі біля заголовків рукою автора зазначено рік та число газети «Село», де вперше була опублікована кожна стаття, внесена до збірки.

На титульній сторінці першої коректи автографи М.Грушевського: «Печатайте 3 000 екземплярів» з підписом (вгорі праворуч) та «Дайте ще ревізію» (вгорі ліворуч). На четвертій сторінці нижче змісту ще один автограф М.Грушевського: «Оздоби до сього видання взяті з книжки «Алфавит духовний», друкованої в Києві 1760 р. З оздоб оціх книг того часу скомпонована обгортка сеї книги В.Гр.Кричевським». Цей текст з незначними змінами увійшов до видання.

Збірка була надрукована не пізніше 20 квітня 1912 р., оскільки цим днем датується засідання Київського тимчасового комітету у справах друку, де розглядалося питання про зміст конфіскованого видання «Про українську мову і українську школу». Підставу для закриття правдивої інформації щодо заборон української мови і школи цензура вбачала в наступному:

«Хотя брошюра, предназначенная автором преимущественно для крестьян, является сборной перепечаткой статей, помещавшихся в местной газете «Село» в течении 1909 и 1910 гг., которые в отдельности инкриминируемы не были, однако соединение всех этих статей в одной брошюре носит преступный характер, так как имеет явно агитационные цели для организации борьбы против государственной школы» (Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета «Село» у світлі мемуарних та епістолярних джерел // Український історик. – 2004-2005. – Ч. 3-4/1. – С. 44).

На підставі цих висновків комітет прийняв постанову:

«просить Прокурора Киевской Судебной Палаты войти с ходатайством в Палату об утверждении ареста и об уничтожении названной выше брошюры […], не привлекая к ответственности автора ея профессора Михаила Грушевского, если при конфискации полицейским дознанием будет установлено, что брошюра распространения не получила» (Там само. – С. 45).

Завідувач редакцією «Села» Ю.Тищенко (Сірий) вжив усіх заходів, щоб при розгляді справи в судовій палаті (27 квітня 1912 р.) конфіскація була знята. Книгу, забрану з друкарні незброшурованою, видали для завершення палітурних робіт та розповсюдження.

Бібліографічний огляд збірки подав М.Вороний у виданні: ЛНВ. – 1912. – Т. LIX. – С. 231; рецензії – Д.Дорошенко в журналі: Украинская жизнь. – 1912. – № 7-8. – С. 138-140; М.Г-ич у газеті: Рада. – 1912. – 10 травня. – № 1 – 6. – С. 3. У своїй рецензії Д.Дорошенко зазначав:

«На страницах «Села» проф. Грушевскому пришлось встретиться лицом к лицу с массовым читателем из народа, и здесь публицист-ученый показал себя блестящим популяризатором, сумел соединить обычные достоинства своего пера с ясностью и наглядностью изложения. […] Книга проф. Грушевского, полагаем, имеет значение не только как популярно-агитационное издание для массового народного читателя: это также исторический документ о положении культурно-национальных запросов жизни на Украине в наше тяжелое безвременье. И перечитать этот документ весьма поучительно – теперь и в будущем» (Д[орошен]ко Д. Михайло Грушевський. Про українську мову і українську школу. Київ. 1912 // Украинская жизнь. – 1912. – № 7-8. – С. 139-140).

Друге видання збірки вийшло в Києві 1913 р. накладом видавництва «Відродження» і вміщувало ті ж самі статті, що і перше. Проте, воно значно «постраждало» від руки цензури. Були вилучені фрагменти в статтях: «Не порозумнішали» (3-й абзац); «За український університет» (майже весь 5-й абзац); «За слова і букви» (кінець 1-го, початок 2-го абзацу); «Російська Академія наук про українську мову» (друга половина 1-го абзацу).

Друге видання було доповнене такою короткою передмовою:

«Перше видання сеї книжечки вийшло в 1912 р. накладом самого автора. Книжечка мала великий успіх з огляду на авторитетне й популярне ім’я автора, а також з огляду на саму справу, яку обговорює в нім автор зі знанням річі і для кождого зрозуміло. Серед усіх потреб нашого національного життя потреба рідної школи найголовніша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не виб’ється на самостійну дорогу існування. Боротьбі за рідну мову і рідну школу мусимо присвячувати найбільше уваги, тому й видаємо сю книжечку, щоб вона стала в пригоді кождому, хто не свідомий великої ваги рідної мови й рідної школи для поступу й розвитку рідного народу. Видавництво «Відродження».

Поряд з передмовою вміщена репродукція портрета М.Грушевського бл. 1894 р. Єдиний відомий на сьогодні оригінал цього знімка зберігається в колекції Історико-меморіального музею Михайла Грушевського в Києві.

За першим повним виданням збірка тричі перевидавалася в Києві 1917 р. (доповнена вступом та «Словом на закінчення»), а також 1991 р. видавництвом «Веселка» з передмовою Я.Гояна «Воскреснемо».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 379 – 412.