Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Думка (Буває година...)

Михайло Грушевський

Буває година,

На серце налине

Яка-небудь важкая мука.

Яка-небудь дума гадюкою влізе

І ссе, і гризе, як кайданів залізо

З’їдає невольників руки.

Було б ще нічого,

Як знав би ти, з чого

З тобою тій смуток зробився.

Зумів би ти, певне, його одігнати,

Забути як-небудь або занехати,

Хай плине воно за водою!

А то як налине,

Гризе без спочину,

А з чого – не знаєш ти навіть.

Вже що не роби ти, ніщо не поможе.

Хоч плач, хоч гуляй ти, усе, мій небоже,

На серці неначе щось давить!

Найде тая мука

В степу, серед луга,

І тут скрізь, і там, в домовині.

І гризтиме тебе, давитиме тебе.

Нічим не прогониш її ти від себе,

Вже доки сама не покине.

Року неволі 229, од Р[іздва] Х[ристового] 1883 місяця листопада 12 дня


Примітки

Перша публікація: Михайло Грушевський: Із літературної спадщини. – С. 51 – 52.

Подається за чистовим автографом: ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 56. – Арк. 3–3 зв.

У цей час, до свого переїзду у Львів 1894 p., M.Грушевський деякі місяці називав інакше, ніж прийнято тепер у літературній мові (див.: Грушевський М. Щоденник (1888– 1894 рр.) / Підготовка до вид., переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Л.Зашкільняка. – К., 1997. – С. 14). Авторське датування листопадом означає сучасний місяць жовтень. Це відповідало давній традиції мовлення Підросійської України (про це див., наприклад: Словарь української мови / Упорядкував, з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко. – К., 1908. – Том II. – С. 362–363). Фрагмент цього вірша під назвою «Дума» зберігся у чернетках київського зошита (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 260. – Арк. 52–53), у тій же архівній справі – список невідомим почерком з правками М. Грушевського, його підписом і датою (арк. 21). Згадка про цей твір як про незавершений є у щоденниковому записі М. Грушевського від 11 жовтня 1883 р. (Київська старовина. – 1993. – № 4. – С. 15).

У листі до І.Нечуя-Левицького в листопаді 1884 р. про цей вірш М.Грушевський писав: «…дуже се старенька річ – її я писав, не знаючи ще добре мови української…» (Листування Михайла Грушевського. – Т. 1. – С. 29).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2011 р., т. 12, с. 29.