Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Біля 2 – біля 3.02.1912 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

П. Ів.Джиджорі

Дорогий Іван Миколаєвич!

Писав Вам тому вже 10 день і питався про всячину, і досі не маю відповіди відповіді. Взагалі щось зле – не дістаю ні статей обіцяних, ні рецензій. Залізняк не присилає, ні Крип’якевич, ні Цегельський, ні Раковський (докінчення своєї статі статті). Трудно вести діло. Екзамени визначені пізнійш пізніш, ніж я думав, і я приїду, мабуть, десь 10 лютого н. ст.

При нагоді поступіть в тих днях до Кручкевича і скажіть, що я приїду на іспити і просив би мої устні усні іспити визначити зпочатку спочатку, десь 20 – 23 лютого (почнуться 19/II н. с[т.], се вірно?).

А що з Вашим докторатом – і всім иньшим іншим?

Напишіть.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 149 – 149 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за відповіддю І.Джиджори на цей лист 4 – 5 лютого (22 – 23 січня) 1912 р.

Залізняк не присилає… – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва близько 23 – 24 (10 – 11) січня 1912 р.

…ні Крип’якевич… – Упродовж 1909 – 1912 pp. на сторінках ЛНВ І.Крип’якевич вмістив 13 рецензій на томи «Записок» НТШ, 4 з них (на томи 105 – 108) у 1912 р. За змістом листів М.Грушевського до І.Кревецького найвірогідніше йдеться про рецензію на 105 том «Записок». Рецензія опублікована: ЛНВ. – 1912. – Т. 57. – Кн. II. – С. 384 – 385.

…ні Цегельський… – Упродовж 1909 – 1912 pp. на сторінках ЛНВ Л.Цегельський подав низку грунтовних оглядів «З австрійської України», приділяючи головну увагу діяльності українських послів у австрійському парламенті та галицькому сеймі. Найближчий огляд, опублікований Л.Цегельським у ЛНВ після цього листа, див.: Цегельський Л. По сесії галицького сейму // ЛНВ. – 1912. – Т. 57. – Кн. II. – С. 363 – 377.

Найвірогідніше, йдеться саме про цю публікацію, адже в ній були висвітлені важливі події бурхливої сеймової сесії, що відбулася 18 січня – 14 лютого 1912 р. Про цей огляд М.Грушевський нагадує і в листі від 7 лютого (25 січня) 1912 р. Огляди Л.Цегельського можуть слугувати кращим коментарем сюжетів суспільно-політичного життя в Галичині, які обговорюються у листах М.Грушевського та І.Джиджори, зокрема проблеми сеймової виборчої реформи та заснування самостійного українського університету у Львові.

ні Раковський (докінчення своєї статі статті). – Йдеться про статтю Івана Раковського «Сучасний стан питання про походження чоловіка зі становища палєнтольогії палеонтології». Початок опубліковано: ЛНВ. – 1911. – Т. 56. – Кн. XI. – С. 255 – 272. Закінчення, про яке йдеться, опубліковано: ЛНВ. – 1912. – Т. 58. – Кн. VI. – С. 488 – 509.

…поступіть в тих днях до Кручкевича… – Йдеться про професора Львівського університету, директора Екзаменаційної комісії для кандидатів на звання вчителя середніх шкіл Броніслава Кручкевича (Bronisław Kruczkiewicz). Збереглися листи Б.Кручкевича до М.Грушевського (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 569; 4 листи; 1899, 1910, 1911), а також лист М.Грушевського до Б.Кручкевича (ЦДІАЛ України, ф. 174, оп. 1, спр. 947, арк. 212; 15 (28) листопада 1904 р.). Ім’я Б.Кручкевича згадується у щоденнику М.Грушевського, зокрема:

«Летів на зломану голову на екзамен, а застав звістку, що паничі приходили сказати, що вже здали. Було засід[ання] факультета і я за се дорікав Кручкевичу» (ЦДІАК України, ф. 1235., оп. 1, спр. 25, арк. 150 зв.; запис від 30 травня (ст. ст.) 1907 p.).

…почнуться 19/II н. ст., се вірно? – Відомість про початок усних іспитів М.Грушевський отримав від І.Возняка (Там само, спр. 390, арк. 13 – 13 зв.).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 239.