Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

29.12.1911 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Лист з 27/XIІ, котрим закінчилася Ваша прикра мовчанка, тільки що одержав і спішу відписати з огляду на поставлене Вами запитаннє запитання.

«Мовчазну згоду», коли вважаєте, що се на щось придасться, можу дати, хоч не знаю, чи зможу справді засідати з ріжними різними панами з Нац[іонально]-демокр[атичної] партії. Що уступили з Комітету – думаю, що зробили добре під теперішню хвилю, і не жалуйте за сим, використайте час, котрий матимете procul negotiis, щоб скорше скінчити докторат, приступити до дальших студій академічного стажа і взагалі інтензивнійше інтенсивніше працювати в науці. Не спізніться з свят до своїх бібліотекарських обов’язків і взагалі займайтеся справами Товариства.

Між иньшим іншим – Гнатюк писав, що Окун[евський] питався за пляном пляном амортизації дома, я просив Гнатюка порозумітися з Вами; не знаю, чи в теперішніх обставинах схочете конферувати з К.Левицьким – хоч думаю, що сі ріжні різні річи речі можна відділяти від себе. Щодо звісного пляна плана Симиренка – конференції почнуться на другий тиждень. Щодо М.Левицького, то жінка не обстає нітрохи при своїм прошенню проханні.

Чи Раковському теж звісні підозріння щодо автора «Гльосс»? Я їх досі, по правді кажучи, не читав, <ощаджуючи> сеї огиди. Чи думаєте, що мині мені випадало б відповідати?

Газету, як бачу, нема з ким видавати. Залізняк навіть до ЛНВ і «Записок» давно обіцяних і розпочатих статей не годен докінчити.

Не мовчіть, а пишіть.

Ваш М.Г[рушевський]

Чи поданнє подання про докторат внесли?

Примірник праці пошліть проф. університета Фирсову в Каз[ань], я бачився з ним, і він обіцяв рецензію.

Чи на Нар[однім] з’їзді не ремонстрував ніхто против проти поведення «Діла»?


Примітки

Публікується вперше за автографом ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 184 – 185 зв.).

Місце і дату написання листа встановлено за штемпелем на конверті (арк. 186) упорядниками видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: Каталог / Упоряд. О.Мартиненко, ред. Г.Сварник, наук. ред. Я.Дашкевич. – Львів, 2005. – С. 106, які користувалися оригіналом конверта. На час копіювання листа (грудень 2007 р.) конверт зі справи викрадено. Штемпель на мікрофільмованій копії не прочитується, лише адреса: «Австрія, Львів, Lemberg, Супінского, 19. Академічний Дім. Високоповажаний Іван Джиджора. I.Džydžora».

Не спізніться з свят… – Підставою до цієї зауваги стала, вірогідно, минулорічна затримка повернення І.Джиджори з різдвяних свят. За листами В.Козловського до М.Грушевського відомо, що І.Джиджори не було у Львові від початку січня і щонайменше до 18 лютого 1911 р. (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 540, арк. 77 – 104). Виконуючи доручення професора, В.Козловський неодноразово, але безрезультатно телеграфував і писав до Голгочів.

…Щодо звісного пляна плана Симиренка – конференції почнуться на другий тиждень. – За щоденниковими записами М.Грушевського, що збереглися в купюрах Київського губернського жандармського управління, відомо, що 3 листопада (21 жовтня) 1911 р. до Львова прибув В.Леонтович – представник «комітету спадкоємців», створеного для розпорядження майном відомого українського мецената В.Симиренка ще за його життя. Його зустрів І.Джиджора, отже, був утаємничений у суть справи.

В.Леонтович повідомив, що В.Ф.Симиренко має намір передати у розпорядження «комітету спадкоємців» 200 000 руб. і розмістити їх у Львові при НТШ (Щоденник Михайла Грушевського 1910 – 1914 років у купюрах Київського губернського жандармського управління / Вступна стаття, публікація, примітки С.Панькової // ЗНТШ. – Львів, 2006. – T. 251: Праці Історично-філософської секції. – С. 615). Вірогідно, саме з цього приводу мали відбутися наради у Києві.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 235.