Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 01.1911 р. До І. Джиджори

Кін. січня 1911 р. Київ

Варіанти тексту

В[исоко]пов[ажані] І.Кревецький і І.Джиджора!

Вже минає й другий тиждень, як просив я Вас рец[ензії] на «Записки» т[ом] 97, і досі не маю, а мушу випускати книгу. Прошу зараз прислати і на будуче, будьте ласкаві, як уже Вас прошу про що-небудь, то скорше справлятися. Прошу добути рец[ензію] на «Гаївки» («Мат[еріяли] до етнол[ьогії]») – п. Гнатюк тоді казав, що дасть Людкевич, а вже минуло з того часу більше 1/2 року.

З пов[ажанням]

М.Г[ру шевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 107).

Місце написання встановлено за змістом. Перебування М.Грушевського на цей час у Києві підтверджується зокрема і листуванням В.Козловського з І.Джиджорою кінця січня – середини лютого 1911 р. (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 43 – 46). Дату написання орієнтовно встановлено за часом публікації згаданої рецензії на 97-й том ЗНТШ у «Літературно-науковому вістнику віснику».

Вже минає й другий тиждень, як просив я Вас рец[ензії] на «Записки» т[ом] 97, і досі не маю… – Незабаром лист з нагадуванням про підготовку рецензії М.Грушевський направив особисто І.Кревецькому:

«Ще перед виїздом просив я Джиджору і Вас занятися рецензією на 97 т[ом] «Записок»; тому, мабуть, що я просив двох, не зробив ні оден один, отже, прошу Вас одного – якнайскорше, бо вже нема часу, прислати мині мені сю рец[ензію] для ЛНВ» (Там само, спр. 988, арк. 37 – 37 зв.).

Першим на прохання вчителя відгукнувся І.Джиджора, і М.Грушевський мав вибачитися перед І.Кревецьким:

«Вибачте, що така вийшла історія з рец[ензією] на 97 том «Записок»: я поручив її зпочатку спочатку Джидж[орі], потім, не дістаючи, турбував Вас, потім Джидж[ора] прислав, і я дав до друку, пізнійше пізніше по тім прийшла Ваша. Тепер на 98 т[ом] прошу Вас і нікого більше, просив би скоро зробити» (Там само, арк. 23).

Рецензія на 97-й том ЗНТШ опублікована у січневій книжці ЛНВ за 1911 р. (Джиджора І. Записки Наукового Т[оварист]ва ім. Шевченка, т[ом] 97 // ЛНВ. – 1911. – Т. 53. – Кн. І. – С. 225 – 226).

Прошу добути рец[ензію] на «Гаївки»… – Йдеться про видання: Матеріяли Матеріали до української етнольогії етнології. Видає етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. – Львів, 1909. – Т. XII: Гаївки. Зібрав Володимир Гнатюк. Мельодії Мелодії схопив на фонограф О.Роздольський, списав Ф.Колесса.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 220 – 221.