Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 24.01.1914 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Веліть Теклі, починаючи з 11 [-го] (24 [го]) палити в кабінеті, а почавши з 12 [-го] (25 [го]) – в спальні, а 13]го] (26 [го]) – і в передпокої моїм. Я приїду 14 [-го] (27 [-го]) і рад би 15 [го] (28 [-го]) побачитися з знайомими. Ваш щирий

М. Гру[шевський]

Ignotus-ови скажіть, щоб ладив статю статтю доконче, а Вам для І кн[ижки] «України» треба доконче дати щось – найдалі 4/II н. с[т].


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 99 – 99 зв.) Поштова картка. Адресована: «Австрія, Галичина, Lemberg, Львів, ул. Поніньского, 6, віля Грушевських. В[исоко]поважаному Панови Д[окто]ру Іванови Іванові Джиджорі». Штемпель Києва з нерозбірливою датою (прочитується лише рік: 14).

Місце написання встановлено за змістом, дату – за відповіддю І.Джиджори від 24 (11) січня 1914 p., рік уточнено за поштовим штемпелем.

Веліть Теклі… – Йдеться про домашню робітницю Грушевських Теклю Чик (Вільковську), яка впродовж багатьох років допомагала по господарству і стала власне членом родини. Мешкала з Грушевськими на віллі у Львові, згодом у Києві, виїхала з ними на заслання, потім – еміграцію. Разом з Михайлом Сергійовичем, Марією Сильвестрівною та Катериною повернулася до Києва у 1924 р. Перед Другою світовою війною перебралася до Львова, де і прожила свої останні роки. За згадками членів родини Грушевських померла у 1970-х pp.

Ignotus-ови скажіть, щоб ладив статю статтю доконче… – Йдеться про черговий огляд І.Джиджори із циклу «З австрійської України»: Ignotus. З австрійської України. Виборча реформа // ЛНВ. – 1914. – Т. 65. – Кн. II. – С. 381 – 393. Про цю статтю М.Грушевський нагадує також у листах від 23 (10) лютого та 3 березня (18 лютого) 1914 р.

Два перші огляди циклу побачили світ у 1913 р. (Т. 61. – Кн. III. – С. 557 – 563; Т. 62. – Кн. VI. – С. 552 – 557). До них належить і стаття І.Джиджори «Галицька кріза криза» (ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – Кн. X. – С. 177 – 185). Окрім огляду, про підготовку якого йдеться в даному листі, у 1914 р. на сторінках ЛНВ було видрукувано ще дві суспільно-політичні праці І.Джиджори: Ignotus. З австрійської України // ЛНВ. – 1914. – Т.65 (2). – Кн. V. – С. 357 – 361; Його ж. Галицькі розчарування. – Там само. – Кн. VI. – С. 533 – 539.

…а Вам для І кн[ижки] «України»… – Жодної статті до журналу «Україна», що почав виходити у 1914 р. як орган УНТ у Києві за редакцією М.Грушевського, І.Джиджора не подав (див.: Науковий часопис українознавства «Україна» (1907 – 1932). Покажчик змісту / Упоряд. Р.Майборода, В.Врублевський. – К., 1993. – С. 13 – 37). Остання наукова розвідка І.Джиджори вийшла під назвою «До історії Генеральної Військової Канцелярії» (ЗНТШ. – 1912. – Т. 107. – Кн. І. – С. 39 – 51).

Науковий доробок дослідника за 1913 р. складають лише дві рецензії: Джиджора І. Рец. на публ.: Finkel Ludwik. W sprawie udziału lenników w elekcyach jagiellońskich. – Lwów, 1913. – 36 s. // ЗНТШ. – Львів, 1913. – Т. 114. – Кн. II. – С. 204; Його ж. Рец. на публ.: Новомбергский Н. Слово о деле государевы (Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). – Москва, 1911.–Т. I.- 10+593+14 с. //Там само. – С. 208 – 210. Звісно, після відмови вчителя від посади голови НТШ та від редагування ЗНТШ, які вже з 1914 р. не виходили регулярно, І.Джиджора відійшов від співпраці із «Записками». 1914 р. він активно публікувався в ЛНВ, подавши три розлогі огляди галицького суспільно-політичного життя.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 279.