Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

24.01.1914 р. До М. Грушевського

Львів 24.І.1914

Варіанти тексту

Дорогий Пане Професор!

Тішуся дуже, що П. Професор приїзджають приїжджають нарешті до нас. Тут усе менш-більш добре. З огляду на близький приїзд посилаю тільки лист Шуйської, на котрий певно треба зараз відповісти. Решта може бути полагоджена вже тут. Є се лист від Кадлєца з трохи неприємною новиною, а зате від Нідерлє і від Král[ovská] Česk[á] Spol[ečnost] Naúk приємна – очевидно сатисфакція за першу.

Для Пань прошу передати мій поклін.

Щиро відданий

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 325).

Місце написання встановлено за змістом.

…посилаю тільки лист Шуйської… – Згаданий лист М.М.Шуйської до М.Грушевського серед збереженого корпусу її листів до вченого (Там само, спр. 847; 14 жовтня 1892 р. – 18 червня 1913 p.), до І.Джиджори та Виділу НТШ (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 119 – 125; 9 грудня 1908 p. – 29 листопада 1911 р.) не виявлено.

Є се лист від Кадлєца з трохи неприємною новиною… – Згаданий лист від 16 січня 1914 р. зберігається: ЦДІАК України, ф. 125, оп. 1, спр. 508, с. 36 – 38. Неприємною новиною було повідомлення чеського професора про відмову цісаря затвердити кандидатуру М.Грушевського на дійсного члена Чеської академії наук (див. також лист І.Джиджори від 4 грудня (21 листопада) 1911 р. з першою звісткою про обрання М.Грушевського членом Чеської академії наук).

Як сатисфакцію за цю відмову чеська наукова громадськість прийняла рішення про обрання М.Грушевського членом найстаршої наукової інституції – Чеського наукового товариства, котре не потребувало для свого вибору урядового затвердження. Про це і повідомив у своєму листі Л.Нідерле, а згодом саме товариство. Лише після розпаду Австро-Угорської імперії члени Чеської академії підняли справу відновлення свого вибору і наново обрала М.Грушевського своїм дійсним членом (див.: Український голос (Вінніпег). – 1920. – 4 лютого. – Ч.5. – С. 1).

від Нідерлє. – Йдеться про лист Любора Нідерле від 8 січня (н. ст.) 1914 p., в якому, зокрема, сповіщалося:

«Имею честь сообщить Вам, что Чешское Королевское Общество Наук (Česká královská společnost naúk) избрало Вас вчера вчора на мое предложение ординарным своим членом заграничным, имея в виду Вашу огромную и прекрасную деятельность в славянской науке. Сообщая Вам это неоффициально неофициально, прошу Вас покорно прислать мне самые главные даты Вашей жизни и трудов, чтобы мы могли напечатать на основе их короткую биографию в «Вестнику [Чешского] Кор[олевского] О[бщества] Н[аук] за прошлый год» (цит. за: Наулко В. Листи Любора Нідерле до Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 638).

…і від Král[ovská] Česk[á] Spol[ečnost] Naúk приємна… – Йдеться про офіційне повідомлення Чеського королівського наукового товариства про обрання М.Грушевського його дійсним членом. Повідомлення, датоване 7 січня 1914 р., зберігається в ЦДІАК України (ф. 1235, оп. 1, спр. 29, арк. 46):

«Král. Česká Společnost Náuk uznávajic Vaśe zásluhy о vědu, zvolilu Vas ve sué dneš nř řádne schuzi svým členem přespolnim».

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 280.