Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.12.1913 р. До І. Джиджори

Москва 22/ХІ.913, Москва

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Я дістав Ваш лист в перериві між двома подорожами – до Полтави і до Москви – і тому дечого не міг полагодити зараз.

Вчора післав послав письмо до Академії наук.

Щодо пропозиції Студинського говорив у Київі Києві з Чик[аленком] – він думає, що непідписана статя стаття не мала б вартости вартості, а приїзд до Київа Києва тепер особливої ціли цілі не мав би, бо щодо інцідента інцидента настрій київ[ських] кругів, котрі ним інтересуються, досить ясний. Мотивованнє Мотивування резігнації резигнації до Виділу [в тім дусі, як я говорив, і Ви теж писали] я вислав тиждень тому, до секції – вчора.

Франко упоминається про гроші – долучаю листа, постарайтеся полагодити якнайскорше.

Ваш щирий М.Г[рушевський]

До Київа Києва вертаю в середу.

Пишіть!

Про судову дорогу ще буде час подумати.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 67 – 67 зв.).

…до Полтави… – Див. коментар до листа, відправленого М.Грушевським з Києва після 23 (10) листопада 1913 р. 22 – 23 (9 – 10) листопада 1913 р. М.Грушевський перебував у Полтаві на зібранні з нагоди 75-річчя від дня смерті Івана Котляревського.

…і до Москви… – У щоденнику М.Грушевського 1910 – 1914 pp., що зберігся лише в купюрах Київського губернського жандармського управління, зафіксовано записи про його перебування у Москві в 20-х числах листопада 1913 р. Так, 22 листопада (ст. ст.) він узяв участь у нарадах членів партії кадетів, яке відбулося у помешканні князя П.Д.Долгорукова. 23 листопада М.Грушевський виступив на зібранні Товариства єднання народностей Росії, у зв’язку з проведенням якого він прибув до Москви заздалегідь на прохання заступника товариства В.Обнінського (Щоденник Михайла Грушевського 1910 – 1914 pp. в купюрах Київського губернського жандармського управління / Вступна стаття, публікація, примітки С.Панькової // ЗНТШ. – Львів, 2006. – Т. 251: Праці Історично-філософської секції. – С. 616, 627).

Вчора післав послав письмо до Академії наук. – Вже 19 грудня (ст. ст.) 1913 р. академік імператорської Академії наук О.Лаппо-Данилевський, через якого М.Грушевський звертався за дозволом, відповідав: «Дело Джиджоры уже двинулось и, вероятно, разрешится (если не разрешено) в благополучном смысле» («Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности»: Письма А.С.Лаппо-Данилевского М. С. Грушевскому. 1905 – 1914 гг. / Публ. Матяш И. // Исторический архив. – 2002. – № 4. – С. 148). Див. коментар до листа І.Джиджори від 25 (12) листопада 1913 р. та листа М.Грушевського від 23 (10) лютого 1914 р.

Мотивованнє Мотивування резигнації до Виділу я вислав тиждень тому, до секції – вчора. – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва перед 25 (12) листопада 1913 р.

Франко упоминається про гроші… – Йдеться про лист І.Франка до М.Грушевського від 24 листопада 1913 р. (н. ст.). Пояснюючи складне фінансове становище, Іван Якович писав:

«Думаю, що не зайвим буде пригадати шановному Пану Професору, що Ви ще перед попереднім від’їздом до Києва обіцяли мені прислати 400 руб., ухвалених для мене Товариством прихильників, а по повороті з Києва обіцяли мені, що ті гроші прийдуть незабаром, а тим часом минає місяць за місяцем, а грошей, навіть зароблених мною, як нема, так нема» (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. – Т. III // Ред. Л.Винар; упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко. – С. 315).

Гонорар мав бути виплачений за видання: Франко І.Я. Данте Алігієрі: Характеристика середніх віків: Житє Життя поета і вибір із його поезій / Українською мовою зладив Іван Франко. – Львів: Виданнє Видання Т-ва прихильників української літератури, науки і штуки, [К.: Друкарня Київської 2-ої Артілі], 1913.

…долучаю листа… – Згаданий лист до Виділу Товариства прихильників української літератури, наук та штуки у Львові від 22 листопада (ст. ст.) 1913 р. зберігся у корпусі листів М.Грушевського до І.Джиджори (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 66 – 66 зв.). У ньому, зокрема, йшлося:

«Д[окто]р Франко пригадує про свій гонорар за Данта. Обчисленнє Обчислення рахунків долучаю, по <нерозбірл.> кліше, пересилку etc. чистий прихід можна рахувати на 260 р[уб.], а вношу гонорар д[окто]ру Франку 400 кор[он]= бл[изько] 160 руб. і прошу йому виплатити. […] Коли на судничій книжці вже нема грошей, то пока буде виплачено з уділів, треба б зараз позичити на вексель за щитом Спілки з тим, щоб потім з уділів покрити – бо треба б виплатити зараз».

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 275 – 276.