Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 24.03.1913 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Дякую за листи і звістки; коли можна – допильнуйте витранспортувати сюди Бойчука. Щодо щеп, то їм треба знайти місце в околиці більш-меньш менш круглої лавки під грушею. Щодо городу – Марія Сильв[естровна] посилає інструкції Юльці, котрі звольте перечитати і потім їй передати.

Щодо нещасливого нашого музею, то поступайте як уважатимете краще, мині мені звідси дуже трудно давати якісь роспорядження розпорядження. Щодо нещасливої німецької коректи, то зовсім годжуся, що краще буде, як Роздольський, може, на спілку з якимсь германістом, самі поведуть її, бо того рода шульмейстери, як сей Бікель, тільки будуть завертати голову своїми поправками, а тих 15 м[арок] йому зараз пошліть.

Редакц[ійний] комітет ЛНВ хоче IV кн[ижку] випустити 1/IV; не знаю, чи се їм удасться, але в кождім кожному разі треба, щоб львівські співробітники їм того не загальмували. Тому треба, щоб статя стаття Ignotus[a] не пізнійше пізніше 1/IV н. с[т]. була вислана, так само статі статті Євшана, рец[ензія] його і Дорошенка.

Бікля коректи не треба мині мені посилати, я вповні здаюся на Роздольського і Вас.

Коли схочете відписати, то зараз, бо инакше інакше лист уже не застане мене тут.

Ваш щирий М.Груш[евський]

На сю книжку «Записок» уже не йде Ваша рецензія, зладьте кілька на II-гу, завчасу.

Щодо висилки 200 кор[он] – здаю на Вас і на иньших інших директорів Спілки.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 106 – 106 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – орієнтовно за попереднім листом І.Джиджори від 24 (11) березня 1913 р., на який М.Грушевський відповідає цією кореспонденцією.

Редакц[ійний] комітет ЛНВ… – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва перед 24 (11) березня 1912 р.

…треба, щоб статя стаття Ignotus[a] не пізнійше пізніше 1/IV н. c[т]. була вислана… -Згадана стаття-огляд опублікована: Ignotus. З австрійської України; В сіти сіті легенди // ЛНВ. – 1913. – Т. 62. – Кн. VI. – С. 552 – 557.

так само статі статті Євшана, рец[ензія] його і Дорошенка. – Див.: Євшан М. Літературні замітки // ЛНВ. – 1913. – Т. 112. – Кн. IV. – С. 145 – 151; Його ж. А.Тесленко. З книги життя (Рецензія) // Там само. – С. 185 – 186; Дорошенко В. Записки Наукового Т-ва ім. Шевченка, т. 112, кн. 6 // Там само. – С. 181 – 182.

На сю книжку «Записок» уже не йде Ваша рецензія, зладьте кілька на II-гу, завчасу – В «Записках» НТШ (1913. – Т. CXIV. – Кн. II) було опубліковано дві рецензії І.Джиджори. Див.: Джиджора 1. Рец. на публ.: Finkel Ludwik. W sprawie udziału lenników w elekcyach jagiellońskich. – Lwow, 1913 – 36 s. (C. 204); Його ж. Рец. на публ.: Новомбергский Н. Слово и дело государевы (Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). – Москва, 1911. – Т. I. – 10+593+14 с. (С. 208 – 210).

…здаю на Вас і на иньших інших директорів Спілки. – Ймовірно, тут ідеться про гонорар М.Залізняку за переклад праці В.Віндельбанда.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 258 – 259.