Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 09.1910 р. До І. Джиджори

1 пол. вересня 1910 р. Львів

І.Н.Джиджорі!

Дорогий Іван Миколаєвич!

Ви хочете бути вірні собі й не пишете нічого. Тим часом я вже вернувся з Спб. і цікав дещо знати. Нема й рецензії на 95[-ий] т[ом] «Записок», яку Ви з Ів[аном] Ів[ановичем] обіцяли за кілька день дати – тому місяць. Як Ів[ан] Ів[анович] не зробив, то прошу Вас зараз же прислати.

Щиро здоровлю!

Ваш М.Гр[ушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 105).

Місце написання орієнтовно встановлено за щодениковими записами М.Грушевського (Щоденник Михайла Грушевського 1910 – 1914 pp. у купюрах Київського губернського жандармського управління / Вступна стаття, публікація, примітки С.Панькової // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 251. Праці Історично-філософської секції. – С. 614) та листами керівника київської контори ЛНВ Ю.Тищенка (Сірого), адресованими М.Грушевському на початку вересня 1910 р. з Києва до Львова (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 582, с. 370 – 373).

За цими даними, М.Грушевський на початку вересня 1910 р. перебував у Львові. Повернувшись із Петербурга, вчений не мав певних відомостей про місце перебування свого учня і найвірогідніше адресував цього листа до Голгочів. Спілкуючись у Львові з іншими учнями і колегами, М.Грушевський, очевидно, довідався, що І.Джиджора в цей час працював у московських архівах. Тому наступного листа він адресує вже до Москви в Архів Міністерства юстиції.

Дату написання орієнтовно визначено за листом Івана Кревецького від 5 серпня (н. ст.) 1910 р., в якому він обіцяв: «Ширшу замітку про «Записки», т. 95, вишлю за день-два» (Там само, спр. 567, с. 75). Ця дата підтверджується і публікацією згаданої рецензії у вересневій книжці ЛНВ за 1910 p.: Кревецький І. Записки Наукового т[оварист]ва ім. Шевченка. Т. 95. 1910, кн. III // ЛНВ. – 1910. – Т. 51. – Кн. IX. – С. 563 – 564.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 214.