Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Визволення Росії і українське питання

Михайло Грушевський


Примітки

Збірник статей М.Грушевського під назвою «Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки» (СПб.: Тип-я т-ва «Общественная польза», 1907. – VIII, 294 с.) друкувався протягом першої половини 1907 р. У фонді 1235 в ЦДІА України у м.Києві (Спр. 96. Видавниче товариство «Общественная польза») зберігаються листи петербурзьких видавців до Михайла Грушевського, в яких висвітлено хід роботи над збірником. У листі на бланку «Правление тов-ва «Общественная польза» від 5 лютого 1907 р. – першому, що торкається даної теми, читаємо:

«Мы сегодня получили первую часть оригинала для Вашего сборника и сдали его в набор. Приняв в соображение Ваше желание издать Сборник по возможности дешевле, мы остановились на шрифте без шпон (образец при сем прилагается). Вместе с тем, мы сегодня выслали Вам два образца бумаги в 3.75 к. и 4.50 к. за стопу. Просим сообщить нам, на какой бумаге Вы встановите свой выбор» (ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 177).

В наступному листі (від 27 лютого 1907 р.), запевняючи професора, що із задоволенням беруться друкувати цей збірник і всі його вказівки будуть взяті до відома, видавці водночас просили:

«Нам приятно было бы, если бы Вы прислали оригинал по возможности скорее, так как после открытия Думы у нас будет очень много работы и издание Вашего Сборника может затянуться» (Там же. – Арк. 178).

Із листа від 7 березня випливає, що частину набраних матеріалів друкарня надсилала для коректури М.Грушевському до Києва, а іншу частину вичитував на місці О.Лотоцький. Очевидно, темпи роботи Лотоцького над коректурою статей видавців не задовольняли, і вони навіть скаржилися на нього М.Грушевському: «…уведомляем Вас, что у г-на Лотоцкого находятся на корректуре с 9 по 14 листы, он нам их не возвращает уже сколько времени, а посылаем каждый день к нему посыльного» (лист від 19 квітня 1907 р.: Там же. – Арк. 182).

Паралельно з роботою над збірником друкарня товариства «Общественная польза» видавала деякі статті окремими брошурами. Так, в листі від 19 квітня 1907 р. завідувач друкарні сповіщав Михайла Сергійовича, що «4 брошюры отдельных оттисков готовы и сброшюрованы; ждем Вашего распоряжения для рассылки, куда и по сколько экземпляров отправлять» (Там же. – Арк. 182). В листі від 24 травня повідомлялось, що «весь сборник будет выпущен в начале будущей недели» (Там же. – Арк. 184). Очевидно, так воно і було, тому що з наступним листом із Петербурга, від 15 червня 1907 р., були надіслані два рахунки на 711.42 к. і 333.89 к. за друк книги «Освобождение России и украинский вопрос» та окремих відбитків (Арк. 185).

Отже, 1907 року у Петербурзі одночасно зі збірником було видано брошурами 7 статей із нього, а саме: «Украинский вопрос», «Движение политической и общественной украинской мысли в XIX столетии», «Единство или распадение России?», «Национальный вопрос и автономия», «Украинский Пьемонт», «Вопрос об украинских кафедрах и нужды украинской науки», «Из польско-украинских отношений Галиции. Несколько иллюстраций к вопросу: автономия областная или национально-территориальная». Примірник останньої є в фонді М.Грушевського в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 191). Того ж року дві статті були видані брошурами українською мовою друкарнею П.Барського в Києві – «Справа українських катедр і наші наукові потреби» і «За український маслак (В справі Холмщини)». Про наступні перевидання статей збірника йдеться в коментарях до конкретних статей.

Майже всі статті, що увійшли до збірника «Освобождение России и украинский вопрос», друкувалися в періодичній пресі в 1905 – 1906 рр. Готуючи їх до перевидання, Михайло Сергійович вносив уточнення, робив деякі зміни, стилістичні і мовні правки – це, зокрема, яскраво простежується на тексті статті «Национальные моменты в аграрном вопросе» в петербурзькій газеті «Страна» (1906. – № 154. – С. 2), оригінал якої знаходиться у фонді М. Грушевського в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 176. – Арк. 5-зв.).

Не включено дві статті зі збірника «Освобождение России и украинский вопрос» – «На конституционные темы» і «Украинский вопрос». Перша є частиною більшої статті М.Грушевського під назвою «Конституційне питання і українство в Росії». Стаття «Украинский вопрос» була значно зміненим перекладом з української статті, написаної М.Грушевським влітку 1905 р. Остання стала основою іншої статті професора під назвою «Die Kleinrussen», надрукованої 1906 р. у Франкфурті у збірнику: Russen uber Russland / Ein Sammelnwerk, herausgegeben von Josef Melnik.

Друкуємо статті в перекладі українською мовою І.Сварника. Чотири статті, які виходили українською мовою, а саме: «Фрази і факти», «Ганебній пам’яті!..», «Справа українських катедр і наші наукові потреби», «За український маслак (В справі Холмщини)», друкуються за публікаціями в ЛНВ чи (як остання з названих) друкарні П.Барського в мовній редакції О.Рибалка.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1, с. 383 – 544.