Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3. [List drugi о tejże materyi,
od tegoż do tegoż, die 7 iulii v. s.]

Михайло Грушевський

Religiosissime Pater! Pod datą z Archangrodu list napisawszy odesłałem, który z drogi znowu powrócił do mnie. Teraz z Elizabetu tenże у przy tym drugi przez Prusaków ordynuię przy listach do jw. pana woiewody fundatora у dobrodzieia у spodziewam się, że doydą rąk religiosissimae patemitatis. W mieście noworossyiskiem Elizabecie zostaię z j. panem Kwiatkiewiczem, który aresztować przyiechał setnika kommendy swoiey Ułaseńka zwanego, herszta zabóystwa, zbiegłego z zdobyczą za granicę. Dunców 500 у Moskalów pieszych do Umania przyszło у wszystkich hultaiów w areszt pozabierali. Nie wiemy, со się daley stanie. Rossyiskie woyska do Archangrodu pod Targowicę ściągnęły się, a 40000 pod Połtawą stoi, ordynansu czekaiąс. Ja chcę iakowym sposobem do Umania dostać się у kommendy rossyiskiey dopraszać się, abym przy ich ostrożności mógł tułać się przy zruynowanym klasztorze у rzeczy, papiery funduszowe walaiące się, gdyby można, pozbierać.

Chciey vnblis pattas sua о iakowy sposób postarać się у napisać do mnie przy listach jw. pana doj. pana Kwiatkiewicza, со mam daley robić, bo nie mam sposobu, iakbym się do starszych moich miał udać о radę, do tego spodziewam się, że tu kogo z zakonników naszych świeżego na rzeź nie przyszła, tobym ia przy jp. Kwiatkiewicza protekcyi przynaymniey z bydła folwarcznego у pasieki со mógł odzyskać. Obwołano w mieście, aby nigdzie nikogo niezabiiano Hultaie wtargnęłi у nа granicę tatarską у tam Żydów у Turków pozabiiali. Spodziewamy się у do nas Tatarów. Jx. Zawadzki prezydent у z prokuratorem Benedyktem w Mankowce, a x. Łoziński w Lissance zabici są. Słychać, że nasi xięża, znać za obydiencyą, iechali do Umania w ten czas, kiedy Umań haydamacy attakowali, у tych pod Umaniem zabito na grobli; było ich trzech.

Po lasach niektórych kryiących się tak świeckich iako у naszych chłopi pozabiiali. Mszy św. nie mam tu gdzie odprawić. Kapłani wszyscy z Umańszczyzny у z innąd powyieżdżali do pereiasławskiego władyki przysięgać na błahoczestye. Przy tcm oddaię się św. modlitwom rlgae pttis vae. P. Leo Zasławski O. S. B. M. Datt[um] w Elizabecie4. julii vs. 1768.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 136 – 137.