Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

13.06.1909 р. До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іване Николаєвич!

Хоч я переказав дещо через Гнатюка, але ще додам:

в «Ділі» нехай не дають нічого, що в київ[ському] клюбі клубі буде прийняте для екскурсії, про се буде оповіщено аж post festum;

інформуючи тих екскурсантів, підчеркувати, що в принціпі принципі ми раді б згідному пожитю з поляками і жалуємо, що вони сіють ворожнечу своєю агресивною політикою; не неприхильні й славянському слов’янському єднанню, але не можемо прикладатися, поки два слав[янські] слов[’янські] народи – наші гнобителі; се нас змушує до абстіненцїї, а не огляданя оглядання [на] німців, і ми нічим не зв’язані з німцями і ніякої підмоги від них не маємо; розріжняємо розрізняємо великоросів, з котрими раді б жити в тіснім контакті, і москвофілів, к[от]рих поборюємо, тому що ділають деструкційно на укр[аїнське] націон[альне] житє життя і підтинають в рішучий момент.

Обіцяли Ви, а нічого не написали й досі!

Чи віддали вже огляди?

Гехтера з «Ради» висадили!

Ваш щирий

М.Гр[ушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 22 – 22 зв.). На конверті (арк. 23) від цього листа адреса: «Австрія, Львів, Lemberg, Супінського, 17, Акад[емічний] дім. Високоповажн[ий] Пан Іван Джиджора». Два штемпелі Києва (31.5.09).

Місце і дату написання встановлено за поштовим штемпелем на конверті. Місце написання підтверджується і щоденниковими записами М.Грушевського про його перебування в цей час у Києві.

в київ[ському] клюбі клубі буде прийняте для екскурсії… – Йдеться про екскурсію, організовану професором Петербурзького університету О.Л.Погодіним для своїх студентів для ознайомлення з діяльністю всіх політичних та культурно-просвітніх інституцій у слов’янських містах підросійської України, Галичини, Польщі. Див. коментар до листа М.Грушевського від 17 (4) червня 1909 р. та листа І.Джиджори від 23 (10) червня 1909 р.

Чи віддали вже огляди? – У рубриці «Наукова хроніка» в загальному огляді часописів за 1908 р. І.Джиджора подав огляди «Записок Українського наукового товариства в Київі Києві» та «Літературно-наукового вістника вісника» (ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. 89. – Кн. III. – С. 160 – 173).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 188.