Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Погляди на висвітлення українського минулого та українську історіографію

Володимир Маслійчук

Історіографічні проблеми посідають дуже важливе місце у рецензуванні М. Грушевського. Він високо оцінює внесок в історіографію Олександра Лазаревського, зокрема, публікації ним нарисів про Якова Марковича та Олексія Мартоса:

«Обидва автори цікаві сим не тільки як писальники, але й як заступники тогочасної лівобічної інтелігенції, й треба подякувати д. Лазаревському, що він доложив праці, аби представити нам з сього боку самі особи авторів на підставі багатого матеріалу й особливо – їх власної кореспонденції. Сі «истинные Малой России сыны» виразно виступають перед нашими очима з своїми ще неясними, непевними симпатіями до «нашої вільної України» [Грушевський М. Рец. на кн. «Очерки, заметки и документы по истории Малороссии Ал. Лазаревского, II, К., 1895, ст. 146+3 // ЗНТШ. – 1895. – Т. VIII. – Кн. 4 (Бібліографія: рецензії і справоздання). – С. 47.].

Він також рецензував видання щоденника Якова Марковича, підготоване О.Лазаревським.

М. Грушевський істотно сприяв науковим спробам українців у Галичині. Він відгукнувся на праці Омеляна Партацького, Володимира Коцовського, першу велику працю Кирила Студинського про «Пересторогу». Часто рецензії М.Грушевського доволі критичні, для нього важливим є громадське звучання рецензованих студій. Розкритикувавши погляди О.Партицького на давнє минуле Галичини, М.Грушевський відзначає громадську позицію науковця. Зваживши на особливості доступу до джерел з історії Давньої Русі В.Коцовського, він схвально оцінює його починання. Так само схвально він поставився до праці Кирила Студинського: «Як перша більша праця, робить «Пересторога» д-ра Студинського в усякім разі миле враження».

М.Грушевський, попри певне тяжіння до політизації минулого, був досить залежним від позитивізму, критичного ставлення до джерел, врешті, від моральності у науці. Окремі праці, дуже важливі для національного бачення українського минулого, рецензент оцінював доволі скептично. Йдеться про відому працю Федора Уманця щодо нової оцінки гетьмана Івана Мазепи й працю Дмитра Яворницького про основні моменти з історії запорізького козацтва. Так само пізніше М.Грушевський негативно оцінить першу популярну книгу з української історії – «Історію України-Руси» Миколи Аркаса [Ульяновський В. Микола Аркас, «Історія України-Руси» і Михайло Гру-шевський // Історія, історіософія, джерелознавство: Історичний збірник. – Київ, 1996. – С. 161 – 220; Відповідь на те Ігоря Гирича: Гирич І. Ще до проблеми «Аркас і Грушевський» // Історія, історіософія, джерелознавство: Історичний збірник. – Київ, 1996. – С. 221-230.].

Це досить цікаві факти. Й тут для М.Грушевського, вочевидь, відіграла роль не лише наукова солідарність (обидва автори не мали наукових ступенів, Яворницькому цей ступінь щойно надали, що викликало критичну ремарку в Грушевського), а ширше бачення проблематики минулого в полі дискусій та наукової відповідальності за написане.

Оглянувши комплекс рецензій М.Грушевського та підготувавши їх до публікації й частково прокоментувавши, ми, крім захоплення великою працею цього історика, воліємо підтвердити декілька досить сміливих думок, розуміючи, що більшість із згаданих уже висловлені до нас. Насамперед погляди на роздільну схему історії східного слов’янства уже висловлювалися у ранніх рецензіях М.Грушевського. Знакова стаття 1904 р. – це швидше узагальнена й досить нашвидкуруч написана. Хоча із рецензій М.Грушевського ще не видно власне самої чіткої схеми історії України-Руси, з тією безліччю деталей, яка буде виведена науковцем у знаковому для української історіографії першому томі цієї праці.

Перший том нової серії 50-томного зібрання охоплює публікації історика від його дебюту в «Правді» 1888 р. до 1897 р. включно. Рецензії подані за тематичною ознакою, а в межах кожного розділу – за роком їх публікації М.Грушевським. Виокремлено вісім тематичних груп: Розділ І. Археологія та українські землі у давнину. Розділ II. Етнологія та антропологія. Розділ III. Історія слов’ян. Розділ IV. Давня Русь: історія та філологія. Розділ V. Українські землі за литовсько-польської та козацької доби XIV – XVII ст. Розділ VI. Історія козацтва та Лівобережної України XVII – XVIII ст. Розділ VII. Україна у XIX ст. та український національний рух. Розділ VIII. Бібліографія: огляди та замітки. Останній розділ охоплює огляд часописів і періодичних збірників, матеріал яких неможливо віднести до конкретного історичного періоду.

У томі вміщено 108 рецензій, 13 оглядів на часописи та періодичні збірники і 16 заміток, опублікованих у «Правді», «Киевской старине», «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (в розділах «Наукова хроніка», «Замітки історичні, археологічні і критичні», «Бібліографія»).

Тексти рецензій подані за їх першими прижиттєвими публікаціями вченого, назви рецензованих праць – за формою, вжитою автором. У коментарях та змісті використаний скорочений варіант назви рецензії. Археографічне опрацювання текстів, як і праць, опублікованих в інших серіях, здійснене за методичними рекомендаціями О.Рибалка. Написання назв періодичних видань, прізвищ, географічних назв тощо уніфіковане згідно з нормами сучасного українського правопису зі збереженням авторських лексичних форм. Скорочені назви періодичних видань, прізвища, географічні назви, окремі слова доповнені в квадратних дужках. Переклад іншомовних слів та крилатих виразів вміщений у тексті в квадратних дужках.

Під час упорядкування тому був виявлений 61 автограф М.Грушевського. Автографи зберігаються у Центральному державному історичному архіві України в м.Києві (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 205, 234 – 243) та в Центральному державному історичному архіві України у м.Львові (ЦДІАЛ України, ф. 401, оп. 1, спр. 45, 46, 48, 49). Усі автографи, які зберігаються в ЦДІАК України, звірені з першими публікаціями. Загалом опубліковані тексти рецензій відповідають виявленим автографам, за винятком рецензій на публікації «Нові видання Київської археографічної комісії» та «Нова розправа про українську шляхту (задніпрянську)». Встановлено, що в значній частині опублікованих текстів були змінені вживані М.Грушевським у своїх працях такі лексичні форми слів, як: «значення», «враження», «різниця», «опись», «літопись», «скити», «об’яснення» та деякі інші, на їх сучасну правописну норму: «значення, «враження», «різниця», «опис», «літопис», «скіфи», «пояснення» тощо. Слід зазначити, що при комплектуванні справ ф. 1235 (оп. 1) у кількох рецензіях хаотично скомплектовані аркуші. В окремих випадках вони втрачені взагалі. Інформація про збереженість автографів, наявність у них підпису М. Грушевського вміщена в археографічній легенді.

Інформація про збереження автографів в ЦДІАЛ України подана за виданням: «Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву у Львові. Каталог / Укл. О.Мартиненко, ред. Г.Сварник. – Львів, 2005».

Науковий апарат т. 14 становлять коментарі, анотований покажчик імен.

Коментарі, які підготували В.Маслійчук, О.Тодійчук, Н.Черкаська, В.Шульга, містять як посторінкове коментування текстів, так і коротку інформацію про вчених-істориків, праці яких рецензував М.Грушевський. Автори коментарів не ставили своїм завданням розглядати рецензії М.Грушевського в контексті тогочасної історіографічної ситуації та порівнювати їх із сучасним розвитком історичної науки, оскільки коментування рецензійного жанру в творчості голови НТШ носить характер самостійного наукового дослідження.

У коментарях, в археографічній легенді, вказано, за яким виданням публікується праця, місце і рік публікації, подана інформація про сучасне місцезнаходження автографа, а також нумерація сторінок зі збереженням пагінації першої публікації.

Анотований покажчик імен підготували В.Кравченко, В.Пономарьов, О.Тодійчук, Н.Черкаська, В.Шульга. Покажчик доповнений іменами з передмови та коментарів.

Висловлюємо щиру подяку директору Історико-меморіального музею Михайла Грушевського у Києві С.Паньковій, в. о. директора Центрального державного історичного архіву України в м.Києві Л.Демченко та завідувачу бібліотеки Інституту історії України НАН України Л.Мусі за практичну допомогу та сприяння у підготовці тому.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. XXXVII – XL.