Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Лопушанський «Святовид»

Михайло Грушевський

Д-р Деметрикевич в своїй статті про камінні баби дав реєстрик досі звісних многоголових камінних фігур на слов’янській території (Sprawozdania akad[emii] umiejętności, 1910, VII). В сім реєстрику нема фігури з Лопушної під Рогатином. Наш співробітник д. Вадим Щербаківський, відфотографувавши під час своєї останньої екскурсії сю фігуру, звертає на неї увагу дослідників. На місці йому оповіджено, що літ 50 – 60 тому піп з Липиці велів розбити виловлену в ріці Липиці статую Святовида, котра мала чотири лиця і 4 ноги; але, розбивши голови і тулуб, велів на ногах поставити хрест, в знак побіди Христової віри над поганством. Сі ноги і тепер стоять в селі і на них хрест кам’яний.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Лопушанський «Святовид» // ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCVIII. – Кн. VI. – С. 147-148.

М.Грушевський подав від імені редакції цей важливий для ранньослов’янської етнології та етнографії матеріал про сенсаційну знахідку язичницького божества. Джерелом інформації та безпосереднім обсерватором пам’ятки був відомий український учений-етнолог В.Щербаківський, з яким М. Грушевський підтримував дружні стосунки довгі роки. Тепер унікальна пам’ятка знаходиться у приміщенні Національного музею у Львові (вул. Драгоманова, 42), коли її у 1961 р. було перевезено із села Лопушні Рогатинського району Івано-Франківської області.

Лопушанський «Святовид» з часу введення в науковий обіг став предметом зацікавлених розвідок та різних гіпотез учених різних країн (А.Шнайдера, Б.Януша, В.Антонєвича, Й.Соколовської, Л.Нідерле, А.Брікнера, Ф.Гуревича, М.Бандрівського та ін.). У першій половині XX ст. дослідники, які вивчали пам’ятку, схилялись до її тюркського походження. Проте загалом в історіографії переважає інша позиція – про язичницький слов’янський характер пам’ятки. Втім, пам’ятка, яка дійшла у неповному вигляді, залишає багато невирішених питань. Нещодавно Р.Забашта детально проаналізував джерельні дані та досить значний історіографічний набуток про лопу-шанський ідол, див.: Забашта Р. «Святовид» із Лопушні (каталогізація даних, історіографічний огляд) // Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип. IX. – С. 17-30.

Д-р Деметрикевич в своїй статті про камінні баби… – див.: Demetrykiewicz W. Figury kamienne t. zw. «bab» w Azyi і Europie і stosunek ich do mitologii słowiańskiej // Sprawozdania z czynności і posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie / Wydanie pod red. Bolesława Ulanowskiego. – Kraków, 1910. – T. XV. – Nr. 7. – S. 2.

М. Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 8, с. 196.