Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.К.Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной литературы

Михайло Грушевський

(«Известия Отд[еления] русск[ого] языка и слов[есности] Академии наук», 1897, I, с. 65 – 89)

Д[обродій] Нікольський, автор спеціальної студії про Клима Смолятича (обговореної нами в «Записках», т. V) в сій розвідці насамперед знайомить нас з своїми шуканнями за «Словом о любви», що Срезневський надавав Климу Смолятичу, але так неясно сказав про нього, що не знати, про яке «Слово» він казав.

Судячи по вказівках Срезневського, д. Н[ікольський] прийшов до виводу, що він розумів тут «Поучение о любви» в збірнику Новоєрусалимського монастиря XVI – XVII в., і подає се саме слово. Воно не має, одначе, ніяких натяків на Клима в титулі, і в змісті автор не находить ніяких вказівок (крім його дуже механічно-компілятивного характеру, що одначе не можна уважати характеристичною ознакою «Послания» Клима), які давали б право надавати його Климу Смолятичу. У сумі і приналежність сього «Слова» Климу, і тотожність його з «Словом», про котре казав Срезневський, зостаються непевними.

Се перший розділ статті автора; дальші два присвячені писанням, що автор надає великоросійським письменникам – Кирилу Білозерському й Нілу Сорському.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. 19. – Кн. 5. – С. 4 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Oп. 1. – Спр. 242. – Арк. 115 – 115 зв. Підпис: М. Г.

Нікольський (Никольский) Микола Костянтинович (1863 – 1936) – російський історик церкви. Професор Санкт-Петербурзької духовної академії, член-кореспондент Петербурзької академії наук.

Основні праці: «О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в.» (1892); «Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века» (1897); «Исторические особенности в постановке церковно-учительного дела в Московской Руси и их значение для современной гомилетики» (1901); «Ближайшие задачи изучения древнерусской книжности (1902).

В «Известиях…» праця М.К.Нікольського опублікована під назвою «Материалы для истории древнерусской духовной письменности».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 119.