Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.12.1913 р. До І. Джиджори

Київ 4.(17)ХІІ.913

Варіанти тексту

Дорогі Іван Миколаєвич і Микола Осипович!

Вчора я одержав Ваш лист з іменами членів перед самим засіданнєм засіданням тутешніх членів і передав їм. Вони розібрали між себе, хто кого повідомить, тільки про Шаповала просили, аби Євшан сам до нього удався, бо у тутешніх з ним відносини не найкращі.

Дуже мині мені жаль Вас, беручи з листу, що Ви дуже нервуєтеся! Розумію Вас, але кінець кінцем не хвилюйтеся занадто. Кінець кінцем – се все ж тільки епізод! Тутешні члени беруть справу теж серіозно серйозно. Їхати беруться Чикаленко, В.Леонтович, може, Василенко і В.Шемет, котрий зголосився в члени і в крайности крайності, хоч як гость гість, хоче виступити. Вони повезуть з собою деклярацію декларацію київ[ських] членів: на випадок, коли заг[альні] збори не дадуть сатисфакції – про виступленнє виступлення з Т[оварист]ва їх. Чикаленко хоче приїхати вже в середу і в той день зійтися з Вашим кружком, щоб бути в курсі, а другого дня повидати декого з сторонніх. Заїхати хоче до Нар[одної] гостинн[иці].

Дуже зле, що Ви не прислали досі проєкта проекта чи текста записки бувшого Виділу. Її чекали, їй надають вагу, і вона потрібна справді як для тих, що мають вести полеміку, як і тих, що поїдуть на збори – аби чули себе на твердім грунті супроти всяких можливих випадів і закидів.

Тому я би дуже настоював, щоб Ви прислали сюди зараз копію на мої руки, щоб вона встигла ще попасти в руки делегатів, з котрих деякі, може, поспіють просто з потягу на збори.

Можливо, що у Львові тоді буде і Лаврів, може здатися якимись інформаціями, але дуже експонувати його не треба.

Дуже сумно, що Ви пишете про брак грошей у Спілки. Тут припинено все – крім Віндельбанда, ніщо не друкується. Для Франка конче треба – хоч позичити, а виплатити 400 р[инських] з Тов[ариства] підмоги йому післано послано на книжечку «Дністра».

Чикаленко привезе повновласти повновласті членам, Виділови Виділові посилають безпосередно безпосередньо.

Здоровлю Вас! Дай Боже побачитися в кращих часах. Я, розуміється, на зборах не буду.

Ваш М.Груше[вський]

Нині їздив з поручення земляків до город[ського] голови, відвозив петицію, щоб Дума взяла на себе святкованнє святкування Шевченк[ового] юбилею ювілею. Заноситься на велику параду.

Про поставл[ення] справи – чому нема справи резігнації резигнації і вибору голови – хочуть говорити і тутешні, і вважаю се раціональним. Умовитеся, хто виступить перший.

Лист до галицьких членів по виході останнього проекту Статута приходиться цілком переробляти, займеться сим Єфремов, хочуть в понеділок розіслати.

Повідомлень про збори через половину не одержали, в тім і я, і Марія Сильв[естровна].

Вам привіт!

Чи полагоджено з почт пошт[овою] щадницею – підписи Спілки?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 71,71 зв., 73 – 73 зв.).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем на конверті (арк. 72) від цього листа (Київ, 4.12.13), адресованого: «Австрія, Lemberg, Львов, ул. Понінського, 6. Високоповажаному Д[окто]ру Іванови Іванові Джиджорі, Ив. Джиджоре».

Вчора я одержав Ваш лист з іменами членів… – Йдеться про лист (недатований) за підписом прихильників М.Грушевского в НТШ, написаний рукою М.Федюшки (Євшана). Зберігається в архівній справі його листів до М.Грушевського (Там само, спр. 800, арк. 72 – 72 зв.). До листа додано список (арк. 73 – 75) з 34-х осіб (членів НТШ з Наддніпрянської України) та відповідно прізвища галицьких діячів Товариства, яким передбачалося передати голоси на загальних зборах 26 (13) грудня 1913 р.). У ньому чимало закреслень та дописок рукою М.Грушевського. Зважаючи на важливість цього документа для реконструкції подій, що передували загальним зборам НТШ 26 (13) грудня 1913 р., подаємо його в цілому:

Високоповажаний Пане Професор!

Посилаємо спис членів, яким пропонуємо дати повновласти повновласті на заг[альні] збори. Справу пропонуємо повести так:

Нехай комітет, зложений з киян, звернеться до поодиноких членів з листом такого змісту:

Дайте повновласть такому-то з порученєм порученням голосувати проти статута. Про се повідоміть Виділ одною карткою, а повідомленє повідомлення уповноваженому пришліть на адресу: д[окто]р Іван Джиджора, Львів, ул. Понінського, 6.

Очевидно, коли би хтось їхав звідти, то повновласть може і повинен взяти для себе. Взагалі в нашім проекті комітет може робити зміни, які буде вважати за відповідні.

Більше не пишемо, бо хочемо чим скорше вислати сей лист.

Все те, розуміється, треба зараз зробити, аби противна сторона не збила кого-небудь з пантелику.

З глибоким поважанєм поважанням

Осип Роздольський, Василь Гарасимчук, Михайло Мочульський, Іван Джиджора, М[икола] Федюшка.

Паням прошу передати поклон [рукою І.Джиджори]

Повновласти Повновласті на заг[альні] збори 26/XII 913

1) Микита Шаповал – Федюшка

2) Д.Дорошенко – В.Дорошенко

3) М.Сумцов – д[окто]р Волод[имир] Бирчак, Дрогобич

4) П.Лаврів – Василь Пачовський, проф. гімн[азії]

5) П.Стебницький – Осип Роздольський – проф. гімназ[ії]

6) О.Новіцький – Богдан Заклинський

7) В.Перетц – Амврозій Андрохович, проф. Жит[омирської] сем[інарії] [закреслено, поверх написано: К.Студинському]

8) Є.Чикаленко – др. Л.Цегельський [закреслено]

9) В.Леонтович – Антін Крушельницький, директор гімн[азії] [закреслено]

10) Ю.Леонтович – д[окто]р І.Джиджора [закреслено, дописано: В.Леонтович]

11) М.Василенко – Ів[ан] Шпитковський, проф. гімн[азії]

12) Ол[ександр] Грушевський – Яків Яцкевич, завідувач] гімназ[ії]

13) Ор[ест] Левицький – Василь Гарасимчук, проф. сем[інарії] учит[ельської]

14) д[окто]р О[лександр] Черняхівський – Михайло Струтинський, канд[идат] фільософії філософії

15) Іл[ля] Шраг – Мих[айло] Мочульський, нотар [закреслено, поверх написано: Чикаленко]

16) Нечуй-Левицький – Роман Заклинський, проф. сем[інарії] учит[ельської]

17) Вас[иль] Вас[ильович] Матвіїв (Харьков – Валеріяновський) – Василь Бережанський, радник суду, Самбір

18) М.Біляшівський – М.Залізняк

19) Лев Євг[енович] Чикаленко – Іван Саматовка, учит[ель] [закреслено, поверх написано: Джиджора]

20) Вас[иль] Цимбал – Ростислав Заклинський, студ[ент] прав[ник]

21) Марко Грушевський – Григ[орій] Пежанський, радник будівництва [закреслено]

22) А.Є.Кримський – д[окто]р Кир[ило] Студинський, проф. унів[ерситету] [закреслено, дописано: Андроховичу]

23) Вас[иль] Петр[ович] Гегело (Катеринослав – написати через Д.Дорошенка) – Дмитро Катамай, редактор

24) К.Михальчук – д[окто]р Вол[одимир] Коцовський, директор семінарії

25) С.Єфремів Єфремов – Мочульському

26) Ф.Корш – д[окто]р Ярослав Гординський

27) Ол[ександр] Лотоцький – о. Ю.Кміт

28) Ол[ександр] Мишуга (Варшава, <нерозбір.>)-д[окто]р Денис Лукіянович

29) О.Русов – д[окто]р І. Калитовський, Стрий

30) Єф[им] Сицинській – Орест Авдикович, Перемишль

31) Вад[им] Щербаківський – Лука Гарматій, учитель

32) Єв[ген] Тимченко – проф. Мих. Тершаковець

33) Ф.Вовк – С. Єфремов [закреслено; дописано: Цегельський]

б/№ К.Антонович – Крушельниц[ький].

Вони розібрали між себе, хто кого повідомить… – Узгодивши отриманий список, вже 17 (4) грудня 1913 р. Є.Чикаленко відправив листа П.Стебницькому з проханням надіслати до НТШ повідомлення про передачу свого голосу Осипові Роздольському. Одночасно Євген Харлампович просив переказати О.Лотоцькому про передачу голосу Ю.Кміту, Ф.Вовку – Л.Цегельському, а Л.Чикаленкові – І.Джиджорі. Від себе він додавав, що треба послати

«свою згоду підписать Ваші прізвища під заявою, що ми всі виходимо з Т[оварист]ва, якщо виявиться, що збори не схотять зробити ніякої сатисфакції пану професорові. Я її маю подати в крайнім разі» (Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування: 1901 – 1922 роки / Упоряд. Н.Миронець, І.Старовойтенко, О.Степченко. – К., 2008. – С. 369).

Збереглися заяви Василя Цимбала, Івана Нечуя-Левицького та Ореста Левицького про передачу своїх голосів на загальних зборах 26 грудня 1913 р. відповідно Ростиславу Заклинському, Романові Заклинському та Василю Гарасимчуку (ЦДІАЛ України, ф. 1235, оп. 1, спр. 966, арк. 69, 71, 82). Заяви датовані 3 та 4 грудня (ст. ст.) 1913 р.

Але не всі київські члени НТШ погодилися з поданими у листі пропозиціями, так само як і виробленою тут думкою щодо статуту. Так, Є.Тимченко, на той час професор Варшавського університету, у своєму листі до В.Гнатюка від 10 грудня (н. ст.) 1913 р. писав:

«З Києва дістав прохання передати свій голос Тершаковцю або Джиджорі, але годі, я його передав Зілинському, просячи твердо триматися скасування повновласти повновласті» (Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка / Публікація П.Баб’яка // ЗНТШ. – Львів, 1992. – Т. 224: Праці філологічної секції. – С. 305).

24 грудня 1913 р. на засіданні Виділу було перевірено 31 «повновластей» членів Товариства, 26 грудня – ще 4 (Хроніка НТШ. – Львів, 1913. – Ч. 56. – С. 8 – 9).

Їхати беруться Чикаленко, В.Леонтович, може, Василенко і В.Шемет… – 23 (10) грудня 1913 р. до Львова приїхали Є.Чикаленко, В.Шемет, В.Леонтович. Гості з Києва зустрілися з головою Українського парламентського клубу К.Левицьким, провідними галицькими діячами Є.Олесницьким та С.Федаком. На зборах з галицькими нотаблями та представниками нового (С.Томашівський та В.Охримович) і попереднього (І.Джиджора та М.Мочульський) Виділу в запальних дискусіях опрацювали резолюцію не приймати резигнації М.Грушевського і просити його залишитися головою НТШ. Детально див.: Чикаленко Є. Щоденник: У 2 т. – К., 2004. – Т. І (1907 – 1917). – С. 293 – 300; Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка: 1892 – 1934. – Нью-Йорк; Дрогобич; Львів, 2006. – С. 112 – 115.

…котрий зголосився в члени… – Заява В.Шемета зберігається: ЦДІАЛ України, ф. 1235, оп. 1, спр. 966, арк. 73 – 73 зв.:

«До Високоповажного Виділу Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Бажаючи по змозі сил своїх допомогти розвитку Наукового товариства ім. Шевченка, на підставі арт[икулу] 7-го статуту Товариства прохаю уклінне В[исоко]п]оважаний] Виділ принята прийнята мене звичайним членом Товариства. Вступове й вкладка в кількости кількості 15 корон вислані мною до Товариства 28/XI ст. ст. з Київа Києва. Про постанову Виділу прохаю вельми якнайшвидче мене повідомити на адресу: Київ, Столипінська, ч. 60, господа 12, Володимирові Шеметові. З повагою Володимир Шемет. 5/XIІ ст. ст. 1913-го у Київі Києві».

Є.Чикаленко писав у щоденнику, що В.Шемета він намовив їхати як доброго оратора, бо сам публічно промовляти не вмів (Чикаленко Є. Щоденник: У 2 т. – К., 2004. – Т. І (1907 – 1917). – С. 293).

Можливо, що у Львові тоді буде і Лаврів. – Див. коментар до листа М.Грушевського до І.Джиджори від 22 (9) грудня 1913 р.

…крім Віндельбанда ніщо не друкується. – Йдеться про друк праці одного з відомих німецьких істориків філософії В.Віндельбанда. Див.: Віндельбанд В. Історія нової фільозофії філософії / 3 німецької переклав М.Залізняк. – К.: Накладом Українсько-руської видавничої спілки; Друкарня Київської 2-ої Артілі, 1913. – 242 с.

Для Франка конче треба – хоч позичити, а виплатити. – Див. коментар до листів М.Грушевського від 5 грудня (22 листопада) та 12 грудня (29 листопада) 1913 р.

Лист до галицьких членів по виході останнього проекту Статута приходиться цілком переробляти, займеться сим Єфремов… – проект Статуту НТШ, «довірочно» розісланий членам Товариства у листопаді 1913 р, викликав дискусію на сторінках «Ради» і «Діла» та негативні відгуки в листах (див. лист І.Джиджори від 25 (12) листопада 1913 р.).

На початку грудня Виділ змушений був розробити і розіслати новий проект. У зв’язку з цим зазнало змін і попереднє звернення київських членів, підготовлене у 20-х числах листопада (див. листи М.Грушевського від 21 (8) листопада 1913 р. та після 23 (10) листопада 1913 р.).

За свідченнями Є.Чикаленка новий варіант записки уклав С.Єфремов (Чикаленко Є. Щоденник: У 2 т. – К., 2004. – Т. І (1907 – 1917). – С. 293). Відомий грушевськознавець Л.Винар вважає більш правдивими спогади Д.Дорошенка про його авторство цього меморіалу разом з В.Перетцом (Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка: 1892 – 1934. – Нью-Йорк; Дрогобич; Львів, 2006. – С. 111). Зміст листів М.Грушевського та І.Джиджори за листопад-грудень 1913 p., і особливо даного листа, підтверджує відомості Є.Чикаленка, що автором остаточного тексту записки «В справі зміни статуту Наукового товариства ім. Шевченка у Львові» за підписами 15 дійсних членів НТШ, був Сергій Єфремов. Передрук див.: Винар Л. Вказ. пр. – С. 361 – 366.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 277 – 278.