Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 06.1908 р. До І. Джиджори

Перед (не пізніше) Червень 1908 р.

Варіанти тексту

Книгу коресп[онденцій] Апостола, розуміється, треба всю списати й видати («Следствия о маетностях» там нема? Деякі части його видані).

Коли треба грошей на се <нерозбірл.>, напишіть.

Скільки вибрали Ви з підмоги?

Статю Статтю про «славян[ський] тиждень» треба було відразу мині мені прислати, то була б пішла в VI кн[ижку], а тепер, м[а]б[уть], лише в сему, хто ж міг угадати, що Ви про се схочете написати. Пришліть мині мені ЛНВ, кн[ижку] V, тут конфісковано за статю статтю мою і Лозинського. Тут взагалі погано. Присилайте огляди і статі статті про Антоновича (мою і Вашу).

Ваш М.Г[рушевський]

Пишіть до Львова.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 13 – 13 зв.). Поштова картка. Адресована: «Его В[ысокоблагоро]дию Ивану Никол[аевичу]. Джиджоре, Россия, в г. Москву, Воздвиженка, мебл[ированные] комн[аты] «Петергоф», № 121». Штемпель Москви (27.V.1908), інший штемпель нерозбірливий.

Місце написання встановлено за щоденником М.Грушевського (19 травня за ст. ст. 1908 р. він виїхав з Києва до Львова). Дату написання встановлено орієнтовно за поштовим штемпелем Москви, куди був адресований цей лист (зі Львова до Москви листи доходили за 4 – 5 днів). Це відповідь на лист І.Джиджори від 31 (18) травня 1908 р.

Книгу коресп[онденцій] Апостола, розуміється, треба всю списати й видати… – Мова ведеться про листи гетьмана Данила Апостола за 1730 – 1733 pp. (РГАДА, ф. 248, оп. 1, д. 3569, 327 л.). Того ж року І.Джиджора виявив гетьманські листи за попередній період: 1727 – 1730 pp. (Там само, д. 3568, 328 л.), які були скопійовані М.М.Шуйською у 1911 р. (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2495).

«Следствия о маетностях» там нема? – Оригінал рукопису «Генерального слідства про маєтності» 1729 – 1730 pp. з усіх десяти полків Гетьманщини (Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського і Чернігівського) насправді зберігався там, у фондах Московського архіву Міністерства юстиції (МАМЮ), (нині – у РГАДА: ф. 248, оп. 1, спр. 1808 – 1814; мікрокопія з оригіналу – у ЦДІАК України, ф. КМФ-7, оп. 2, спр. 1 – 41).

Ініціатором видання корпусу «Генерального слідства про маєтності» по полках став О.М.Лазаревський (Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1888. – Т. I: Полк Стародубский. – С. IX). Саме він зумів заохотити до підготовки і видання цієї пам’ятки молодих істориків М.П.Василенка та В.О.Мякотіна. На той час саме вони, поряд із О.М.Лазаревським, здійснили перші археографічні публікації «Генерального слідства про маєтності» по окремих полках:

Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Киевского полка 1729 – 1730 гг. // ЧИОНЛ. – К., 1892. – Кн. VI. – К., 1893. – Кн. VII. – Отд. III. – С. 29 – 68; Рецензія: Мякотин В. II Киевская старина. – 1894. – Т. XLV – Кн. 4. – С. 176 – 186;

Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729 – 1730 гг. / Подгот. Н.П.Василенко / Изд. Полтавского губернского статистического комитета. – Полтава, 1893. – 45 с; Рецензія: Мякотин В. // Киевская старина. – 1894. – Т. XLV – Кн. 4. -С. 176 – 186;

Мякотин В. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка (1729 – 1731 г.) // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1895. – Т. VIII. – С. 244 – 288;

Генеральное следствие о маетностях Прилуцкого полка (1729 – 1731 гг.) / Сообщ. В.Мякотин // ЧИОНЛ. – К., 1896. – Кн. XI. – Отд. III. – С. 3 – 38;

Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка, 1729 – 1730 / Под ред. Н.П.Василенко // Черниговские губернские ведомости. – 1900. – Кн. II-VIII, Х-XIІ й окремо у «Земском сборнике Черниговской губернии»: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка, 1729 – 1730 / Под ред. Н.П.Василенко // Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. – Чернигов, 1901. – Вып. I. – 9 + 417 с.

Першу частину «Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку» (без документів) ще у 1892 р. опублікував О.М.Лазаревський: Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка (1729 – 30 гг.) / Под. А.Лазаревский // Черниговские губернские ведомости. – 1892. Рецензія: М[якотин] В. // Киевская старина. – 1893. – Т. 42. – Кн. 8. – С. 309 – 318. Другу, основну частину публікації завершив М.П.Василенко: Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка (1729 – 1730) // Земский сборник Черниговской губернии. – Чернигов, 1902. – Кн. V-IX. Див. також: Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка. 1729 – 1730 / Под ред. Н.П.Василенко // Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии. – Чернигов, 1908. – Вып. III. – 109 с.

Після 1908 р. було опубліковано: Барвинский В. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. – Полтава, 1912. – Вып. IX.

Свого часу О.Лазаревський виявив «Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку», над яким ще до Першої світової війни працював М.Василенко. На засіданні Археографічної комісії НТШ 21 лютого 1912 р. М.Грушевський зреферував справу видання «Генерального слідства про маєтності Стародубського полку», а 21 травня 1914 р. його ухвалено друкувати його як 26-й том «Жерел» (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 42, арк. 119 зв., 128 зв. – 129, 132 зв.). Його публікацію за чернеткою, оригіналом та копією з оригіналу здійснила уже донька О.Лазаревського Катерина: Лазаревська К. Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український архів. – К., 1929. – Т. І. – 576 с. З переднім словом М.Грушевського (С. III-IV).

Вона ж опублікувала і наступний документ: Лазаревська К. Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український архів. – К., 1931. – Т. IV.

Останніми були опубліковані матеріали про «Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку» (РГАДА, ф. 248, оп. 58, д. 1809, л. 1 – 111; ЦДІАК України, ф. КМФ. 7, оп. 2, спр. 7, 8). Матеріали про Полтавський полк ще в середині 1990-х pp. зібрав і підготував до друку І.Л.Бутич (1919 – 2007): Бутич І. Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729 – 1731 pp. // Історія України: Маловідомі імена, події, факти (Зб. статей). – К., 2001. – Вип. 12. – С. 399 – 406. З його передмовою воно нещодавно побачило світ: Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729 – 1730 / Упор. І.Бутич. – Полтава, 2007. – 175 с.

Скільки вибрали Ви з підмоги? – На засіданні Виділу НТШ 20 березня 1908 р. І.Джиджорі була призначена «підмога» в сумі 300 кор[он] з фондів Товариства для роботи в архівах (Хроніка НТШ. – Львів, 1908. – Ч. 34. – С. 4).

Статю Статтю про «славян[ський] тиждень»… – Див. коментар до листа І.Джиджори від 31 (18) травня 1908 р.

Пришліть мині мені ЛНВ, кн[ижку] V, тут конфісковано за статю статтю мою і Лозинського. – Йдеться про статтю М.Грушевського «Кров» (ЛНВ. – Т. 42. – Кн. V. – С. 380 – 385), у якій аналізуються події, пов’язані зі вбивством намісника Галичини Анджея Потоцького, скоєним 12 квітня (30 березня) 1908 р. студентом Львівського університету Мирославом Січинським. У цій же книжці було опубліковано огляд М.Лозинського: «З австрійської України (Убивство галицького намісника)» (С. 396 – 404). При передруці статті М.Грушевського в газеті «Діло» (1908. – 27 (14) червня. – Ч. 142) подано редакційну примітку:

«На 96-ім засіданню засіданні XVIII сесії австр[ійського] парляменту парламенту з дня 26-го червня 1908-го вніс п. В.Стефаник і тов. інтерпеляцію в справі задержаної львівською прокураторією конфіскати отсеї статті, поміщеної в V-ій кн[ижці] XI-го річника «Літ[ературно]-наук[ового] вістника вісника» за місяць май 1908». Передрук статті див.: Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 363 – 367.

Присилайте огляди і статі статті про Антоновича (мою і Вашу). – Див. коментар до листів М.Грушевського від 12 травня (29 квітня) 1908 р. та 31 травня – 1 червня (18 – 19 травня) 1908 р. та листа І.Джиджори від 4 червня (22 травня) 1908 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 167 – 168.