Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Олександр Кістяківський

Михайло Грушевський

В сім нумері містимо портрет визначного українського ученого і громадянина Олександра Кістяківського. З смерті його сього року сповнилося двадцять п’ять літ. Немалий се час, а проте ім’я його часто споминалося останніми роками. Причиною сього було, що покійник, бувши ученим і поважаним юристом, професором Київського університету по предмету карного права, що вчить про людські зловчинки і їх карання, особливо багато займався питанням про смертну кару та багато і основно писав против неї.

Першою великою його працею була книга про смертну кару, надрукована 1867 року: посилаючися на великих, світових юристів і учених, доводив він нерозумність карання людей смертю; ся книжка зробила велике враження сього часу, і тепер, як громадянство Росії, в Думі і поза Думою, стало домагатися скасування смертної кари, зачасто згадували ту книгу Кістяківського і взагалі посилалися на його слова.

Крім того, Кістяківський багато займався вивченням українського права давнього і сучасного, видав старий проект українських законів з часів Гетьманщини і заходився коло вияснення теперішніх поглядів нашого народу на право. Як і інші поважані юристи, він все був того погляду, що закон повинен іти за поглядами громадянства на право і справедливість, а не навпаки, і закони повинні змінятися з тим, як зміняються погляди громадянства.

Був він родом з Чернігівщини. Дід його був селянин; батько вчився на попа, і Олександр Кістяківський вчився спочатку в духовних школах, але потім перейшов до Київського університету і, скінчивши, був професором його до самої смерті, в 1885 р. Держався вірно українства, був визначним членом, головою київської української Громади, часто виступав в обороні українського селянства.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 20 грудня. – № 50. – С. 6 – 7. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Першою великою його працею була книга про смертну кару… – йдеться про магістерську дисертацію О.Кістяківського «Дослідження про смертну кару», вперше опубліковану в «Университетских известиях» (1866. – № 11 – 12; 1867. – № 1 – 4) та окремою книгою в Києві 1867 р.

…видав старий проект українських законів… – йдеться про видання: Права, по которым судится малороссийский народ / Под ред. проф. А. Кистяковского // Университетские известия. – 1875. – № 6-12; 1876. – № 1-12; 1877. – № 1-6, 8; Реестр к ним и оглавление // Там само. – 1877. – № 9 – 12. У 1879 р. кодекс вийшов окремою книжкою за редакцією О.Кістяківського (див.: Бутич І. Передне слово // Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874 – 1885): У 2 т. – К., 1994. – Т. 1 (1874-1879). – С. 6-16). Перевидання див.: Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / Упоряд., вступна стаття К.Вислобокова, відп. ред. Ю.Шемшученко. – К., 1997.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 323.