Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.03.1913 р. До М. Грушевського

Львів

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

В хвилі, коли я дістав лист П. Професора, окладка ЛНВістника ЛНВісника була вже видрукувана і не можна вже було поробити вказаних вставок і перемін, яких не було в попередніх двох картках, зглядно яких П. Проф. самі не зробили на окладці.

Посилаю цілу копицю листів, між ними і Василенка, хоч дивно мені, що він нічого не знає про побут П. Професора в Київі Києві. Прислав теж друковані аркуші «Следствия». Як з листа Кадлєца видно, всюди, де тільки вмішається якийсь братушка – особливо з модних тепер південних – виходить одна пакість.

Залізняк Віндельбанда не прислав.

Євшана, як певно П. Професор знають, «забрили». Поки що він доволі з успіхом старається не показати огірчення і в середу (26.III.) здає бухгальтерийний бухгалтерійний екзамен.

В Т[оварист]ві все йде своїм порядком, і не чути ні про які новинки. Модзалевському післано послано 100 руб. Статя Стаття Ignotusa скоро буде вислана – не знаю тільки, про що я вже писав, чи попередна попередня здасться на що-небудь.

З реформою, як теж вже писав, справа полагоджена. Не знати тільки, чи відомі польські групи не будуть робити серіозних серйозних перепон. В сій хвилі нічого ще не можна напевно сказати, бо сойм сейм по двох засіданнях відрочено на посвята. Тон нашої преси незвичайно угодовий супроти «збльокованих» «зблокованих» партій і намісника – а крайно крайнє ворожий супроти польських опозицийних опозиційних груп і москвофілів: подоляки, мовляв, і вшехполяки забраталися з москвофілами, щоби «в інтересах Росії» не допустити до українсько-польської згоди! Таке відкриттє відкриття зробило «Діло».

З Бойчуком ніяк не можу порозумітися, бо ніде не можу його піймати – так таємничо держить себе.

Пригадав собі: садівничий заклад в Заліщиках питається, чи має прислати замовлені восени якісь деревця чи що. Що йому відповісти? Чи, може, П. Проф. самі напишуть?

Паням прошу передати мій поклін.

З глибоким поважаннєм поважанням

Ів.Джиджора

P.S. Мик[ола] Осипович перепрошає перепрошує, що не написав, але дійсно тепер дуже занятий зайнятий.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 338 – 338 зв.; 341 – 341 зв.).

Місце написання встановлено за змістом, дату – за датуванням листа М.Федюшки (Євшана) від 20 березня 1913 р. (Там само, спр. 800, арк. 61 – 62 зв.) з вибаченнями за мовчанку та тими ж відомостями, які подає у даному листі і І.Джиджора.

…окладка ЛНВістника ЛНВісника була вже видрукувана і не можна вже було поробити вказаних вставок і перемін… – Дійсно, змін у II книжці ЛНВ (Т. 61), які пропонував М.Грушевський, зокрема щодо вміщення в ній огляду М.Данька та оповідання О.Левицького, не відбулося. Ці публікації увійшли до III книжки (Т. 61) ЛНВ.

Посилаю цілу копицю листів, між ними і Василенка… – Ймовірно, мова йде про лист М.П.Василенка, відправлений з Києва 22 лютого (ст. ст.) 1913 р., в якому зокрема говориться і про підготовку до друку «Следствия» Стародубського полку та повідомляється про пересилку коректи надрукованої частини документа (Василенко М.Л. Вибрані твори: У 3 т. – К., 2008. – Т. 3: Спогади. Щоденники. Листування / Упоряд. І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук, А.Ю.Іванова, Є.В.Ромінський. – С. 406 – 407). 4 березня (ст. ст.) 1913 р. у записці, переданій М.Грушевському вже у Києві, Микола Прокопович ще раз наголошував, що коректу послав до Львова (Там само. – С. 407).

Прислав теж друковані аркуші «Следствия». – Ще 21 лютого 1912 р. на засіданні Археографічної комісії НТШ М.Грушевський вніс пропозицію про видання цілого корпусу Генерального слідства про маєтності 1729 – 1730 pp.

На тому ж засіданні було прийнято рішення розпочати підготовку до видання «Следствия» Стародубського полку. Ця робота покладалася на М.П.Василенка, якого 14 листопада 1911 р. було прийнято в дійсні члени Історично-філософічної секції НТШ. На той час він вже мав досвід роботи з корпусом, опублікувавши «Следствия» Чернігівського, Київського та Гадяцького полків. На підготовку передбачалося виділити 300 руб. кредиту, 150 руб. відразу, а решту в міру поступу роботи (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 42, арк. 119 – 119 зв.; Хроніка НТШ. – Львів, 1912. – Ч. 50. – С. 13).

До цього питання не раз поверталися на засіданнях Історично-філософічної секції НТШ та Археографічної комісії. Зокрема, 14 грудня 1912 р. М.Грушевський подав докладний план видання (Хроніка НТШ. – Львів, 1912. – Ч. 52. – С. 15). 21 травня 1913 р. секція прийняла рішення друкувати Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку як 26 том «Жерел до історії України-Руси» (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 42, арк. 132 зв.).

Конфлікт в НТШ та резигнація М.Грушевського унеможливили це видання під титулом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Цей проект, як і діяльність М.Грушевського, було перенесено до Києва і включено до плану Українського наукового товариства у Києві (Україна. – К., 1914. – Кн. 2. – С. 152). 18 березня 1914 р. Виділ НТШ прийняв пропозицію УНТ у Києві, щоби йому відступити друк «Следствия», підготовленого М.Василенком, за поверненням коштів, вкладених у видання (Хроніка НТШ. – Львів, 1914. – Ч. 58 – 59. – С. 5).

Відомостей про повернення коштів не виявлено, але і під титулом УНТ це історичне джерело не було введено до наукового обігу – Перша світова війна призупинила його друк. 1929 р. це видання здійснила Археографічна комісія ВУАН під редакцією Катерини Лазаревської: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український архів. – К., 1929. – Том І.

На підставі чернетки, оригіналу та копії з оригіналу дослідниця наново підготувала Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку, а дякуючи залученню додаткових матеріалів, що збереглися лише по цьому полку, відтворила перебіг усіх подій, пов’язаний з ревізією. Детальніше див.: Генеральне слідство про маєтності Полтавського полку 1729 – 1730 / Упоряд. І.Бутича. – Полтава, 2007. – С. 15 – 25; Пришляк В. Гетьманат доби Данила Апостола: спроба відновлення козацької автономії // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: 36. наукових статей. – Чернівці, 2004. – Ч. 2. – С. 33 – 38.

Як з листа Кадлєца видно…- Див. лист від 12 березня (н. ст.) 1913 р. (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 508, с. 46 – 47).

Євшана, як певно П. Професор знають, «забрили». – Лист з повідомленням про проходження мобілізаційної комісії М.Федюшка (Євшан) надіслав М.Грушевському 20 (7) березня 1913 р. (Там само, спр. 800, арк. 61 – 62 зв.).

…в середу (26. III.) здає бухгальтерийний бухгалтерійний екзамен. – Найвірогідніше, цей іспит був пов’язаний з тим, що після вигнання з Галичини М.Залізняка М.Федюшці (Євшанові) були передані фінансові справи Видавничої спілки. Про успішну здачу іспитів Микола Осипович повідомив М.Грушевського на другий день, 27 березня 1913 р. (Там само, арк. 63).

Статя Стаття Ignotusa скоро буде вислана… – Йдеться про статтю: Ignotus. З австрійської України. В сіти сіті легенди // ЛНВ. – 1913. – Т. 62. – Кн. VI. – С. 552 – 557.

…не знаю тільки… чи попередна попередня здасться на що-небудь. – Див. коментар до листа І.Джиджори, відправленого в 10-х числах березня (н. ст.) 1913 р. У ньому він також застерігав, що його огляд може виглядати анахронізмом. Проте М.Грушевський, переглянувши статтю і не сподіваючись на нову найближчим часом, подав її до друку (див. лист М.Грушевського, відправлений близько 23 (10) березня 1913 p.).

…садівничий заклад в Заліщиках питається… – Поштова листівка Крайового садівничого закладу в Заліщиках від 12 березня (н. ст.) 1913 p., короткий зміст якої дослівно передає І.Джиджора, зберігається: ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 96, арк. 707 – 707 зв.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 255.