Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Бібліографічний покажчик праць Івана Джиджори

Покажчик праць І.Джиджори, як одного з представників історичної школи М.Грушевського, наочно демонструє здобутки і учня, і вчителя, і школи в цілому. Підготовка чи публікація усіх зазначених статей, рецензій та оглядів обговорюється у поданому листуванні, саме тому запропонований їх перелік та принцип укладання допомагає краще зорієнтуватися у змісті кореспонденцій.

До покажчика увійшли за хронологічним порядком, відповідно до року видання, а в межах року – за місяцями: наукові та публіцистичні (журнальні та газетні) статті, повідомлення (Miscellanea), наукова хроніка, рецензії та огляди. Свої наукові розвідки, рецензії та бібліографічні огляди (в ЗНТШ та ЛНВ) дослідник подавав за підписами «Іван Джиджора», «Ів. Джиджора», «І.Джиджора» та «І.Д.» (ці підписи у покажчику не зазначаються). Суспільно-політичні статті у 1911 – 1914 pp. в ЛНВ друкувалися під псевдонімом «Ignotus» (зазначається при кожній статті).

Огляди «З наукового, літературного та артистичного життя» в газеті «Рада» у 1907 р. подавалися без підпису. Авторство встановлено за архівним примірником часопису, що зберігається в ІР НБУВ (ці позиції у покажчику відзначено астериском ()). Окремі статті в «Раді» друкувалися під псевдонімами та криптонімами: «Нотин І.», «Джиджора Н.», «Д-ра І.», «Ф-ф.» (зазначаються при кожній публікації). Авторство окремих статей в «Раді», видрукуваних без підпису або під криптонімом чи псевдонімом, встановлено за листами І.Джиджори до М. Гру шевського (при кожній статті вказано дату кореспонденції). Усі публікації, включені до покажчика, переглянуто de visu.

1904

1. Рец.: Лазаревский А. Описание Старой Малороссии (Материалы для истории заселения, землевладения и управления. К., 1902. Т. III: Полк Прилуцкий. XIV + 426 + XXIII с.) // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 58. – Кн. 3. – С. 12 – 23.

2. Нові причинки до істориї відносин росийського правительства до України в 1720-х і 1730-х pp. Рец. на публ.: Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета, 1726 – 1730 гг. (Сборник императорского русского Исторического общества. 1886 – 1898. Т. 55, 63, 69, 79, 84, 94, 101); Бумаги кабинета министров императрицы Анны Иоанновны 1731 – 1740 гг. (Сборник имп[ераторского] русского Исторического общества. 1898 – 1904. Т. 104, 106, 108, 111, 114, 117) // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. LXI. – Кн. V. – С. 1 – 40.

1905

3. Рец.: Эварницкий Д.И. Источники для истории Запорожских Козаков. Владимир-на-Клязьме, 1904. Т. I–II. II + 2107 + 122 с. // ЗНТШ. – Львів, 1905. – Т. 67. – Кн. V. – С. 22 – 33.

4. Рец.: Модзалевский В. Слухи о назначении Кантакузина гетманом Малороссии (1718 г.) (Киевская старина. 1904. Кн. VI. С. 451 – 464) // ЗНТШ. – Львів, 1905. – Т. LXVII. – Кн. V. – С. 33 – 36.

5. Рец.: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1904. Вып. IV. 607 с. // ЗНТШ. – Львів, 1905. – Т. LXVIII. – Кн. VI. – С. 28 – 31.

6. Рец.: Павловский И.Ф. Участие И.П. Котляревского в формировании козачьих полков в 1812 г. (Киевская старина. 1905. Кн. VI. С. 309 – 320) // ЗНТШ. – Львів, 1905. – Т. LXVI. – Кн. VI. – С. 33 – 34.

1906

7. Реформи Малоросійської колегії на Україні в 1722 – 3 pp. // Науковий збірник, присьвячений професорови Михайлови Грушевському учениками і прихильниками з нагоди його десятилітньої наукової праці в Галичині (1894 – 1904). [Додаток: тексти документів]. – Львів, 1906. – С. 353 – 354.

8. Україна в першій половині 1738 р. [Рец. на публ.]: Сборник имп[ераторского] русского ист[орического] Общества. Юрьев-Дорпат, 1905. Т. 120: Бумаги кабинета министров. Т. VII: 1738 г. Январь-июнь. 536 с. // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXIX. – Кн. I. – С. 70 – 83.

9. Рец.: Модзалевский В. Полтавская интрига 1714 года (Киевская старина. 1905. Кн. 11 – 12. С. 173 – 185) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXIX. – Кн. I. – С. 197 – 202.

10. Рец.: П-ко Вл. [Пархоменко В.]. К вопросу о народных реакциях в Украине в XVIII веке (Киевская старина. 1905. Кн. VII-VIII. С. 108 – 116); П-ко Вл. [Пархоменко В.?]. Конец старой Малороссии (1733 – 1786 годы в истории левобережной Украины) (Киевская старина. 1905. Кн. XI-XIІ. – С. 343 – 349) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXIX. – Кн. I. – С. 202 – 204.

11. Рец.: П-ко Вл. [Пархоменко В]. Из истории образования на Украине (Киевская старина. 1905. Кн. IX. С. 235 – 247) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXIX. – Кн. I. – С. 204 – 205.

12. До питання про свобідний перехід посполитих на Україні в 20-х pp. XVIII в. [Додаток у тексті: тексти документів] // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т LXX. – Кн. II. – С. 168 – 170.

13. Рец.: Милорадович В. Лесная Лубенщина (Киевская старина. 1900. Кн. IX. С. 247 – 296; Кн. X. С. 39 – 82); Милорадович В. Средняя Лубенщина (Киевская старина. 1903. Кн. IX. С. 245 – 296; Кн. X. С. 1 – 36; Кн. XI. С. 209 – 240; Кн. 12. С. 518 – 539); Милорадович В. Степная Лубенщина (Киевская старина. 1904. Кн. II. С. 179 – 200; Кн. III. С. 348 – 382; Кн. IV. С. 36 – 73) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXX. – Кн. И. – С. 216 – 221.

14. Рец.: Павловский И.Фр. Полтава в XIX столетии. Очерки по архивным данным, с рисунками) (Киевская старина. 1905. Кн. XI-XIІ. – С. 228 – 342) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXX. – Кн. II. – С. 221 – 227.

15. Рец.: Матеріяли до історії суспільно-політичних й економічних відносин Західньої України. Зібрав і видав Михайло Грушевський. Частина І. Львів, 1906 // ЛНВ. – Львів, 1906. – Т. XXXIV – Кн. IV – С. 202 – 203.

16. З новійшої української історіографії: Критична студія. Ефименко Александра. Южная Русь, очерки, исследования и заметки, I–II. СПб., 1905 // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXI. – Кн. III. – С. 134 – 157.

17. Рец.: Франко І. Місія. Чума. Казки і сатири. Львів, 1906 // ЛНВ. – Львів, 1906. -Т XXXIV – Кн. VI. – С. 596 – 597.

18. Рец.: Цеклєр Е. Закон єзуїтів. Львів, 1906 // ЛНВ. – Львів, 1906. – Т. XXXV. – Кн. VII.-С. 178 – 180.

19. Справа поминання гетьманського імени на «переносі». [Додаток: оригінальні тексти документів] // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXII. – Кн. IV – С. 142 – 145.

20. Рец.: Левицкий О. Переписка с Запорожьем (1763 – 1765 гг.) (Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. 1905. Кн. 18. Вып. III-IV С. 23 – 49 // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXII. – Кн. IV – С. 220 – 221.

21. Рец.: Dubiecki Maryan. Przymierze dziedzica z poddanymi rolnikami. Rzecz dziejów ludu wiejskiego w Polsce. Kraków, 1905. 32 s. (Відбиток: Archiwum do dziejów oświaty) // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXII. – Кн. IV – С. 224 – 227.

22. Рец.: Иконников B.C. Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826– 1827 гг. в связи с событиями того времени. По архивным материалам. СПб., 1905. 86+V с. // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXII. – Кн. IV. – С. 227 – 230.

23. Огляд часописий за р. 1905. Часописи українські: Літературно-науковий вістник // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXIII. – Кн. V. – С. 166 – 175.

24. Рец.: Франко Іван. Маніпулянтка й иньші оповідання. Львів, 1906 // ЛНВ. – Львів, 1906. – Т. XXXVI. – Кн. XI. – С. 332 – 333.

25. Рец.: Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у східній Галичині в 1848 – 49 pp. Львів, 1906 // ЛНВ. – Львів, 1906. – Т. XXXVI. – Кн. XI. – С. 333.

26. Часописи за р. 1905. [Докінчення]: Киевская старина // ЗНТШ. – Львів, 1906. – Т. LXXVI. – Кн. VI. – С. 150 – 162.

1907

27. Український вертеп // Рада. – 1907. – 9 січня. – № 7. – С. 2 – 3.

28. З наукового, літературного та артистичного життя (Видання курсів професора В.Б.Антоновича) // Рада. – 1907. – 13 січня. – № 10. – С. 4. Без підпису

29. Театр і музика (Театр Лук’яновського народного дому. 21 січня. «Не так склалось, як жадалось», драма М.Старицького) // Рада. – 1907. – 23 січня. – № 18. –С. 4. Підпис: Нотин І.

30. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 15 лютого. – № 38. – С. 3; 16 лютого. – № 39. – С. 4. Без підпису.

31. Бібліографія. Український календарь «Рідний край» на 1907 рік. Полтава, 1907. (Видання часописі «Рідний край») // Рада. – 1907. – 16 лютого. – № 39. – С. 4. Без підпису

32. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 18 лютого. – № 41. – С. 4; 20 лютого. – № 42. – С. 4; 22 лютого. – № 44. – С. 4; 23 лютого. – № 45. – С.3- 4; 24 лютого. – № 46. – С. 4. Без підпису.

33. Ще пригадка // Рада. – 1907. – 28 лютого. – № 49. – С. 3. Без підпису.

34. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 28 лютого. – № 49. – С. 4. Без підпису.

35. Рец.: Українсько-руський архів. Д-р І.Франко. Громадські шпихлірі в Галичині в 1784 – 1840 pp., т. 2. Львів, 1907, 84 + 168 с. // ЛНВ. – Київ; Львів, 1907. – Т. 37. – Кн. 2. – С. 366 – 368.

36. Таки діждались! (З приводу нового видання «Кобзаря») // Рада. – 1907. – 1 березня. – № 50. – С. 2. Підпис: Джиджора Н.

37. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 1 березня. – № 50. – С. 4; 6 березня. – № 54. – С. 4. Без підпису

38. Підсусідки // Рада. – 1907. – 7 березня. – № 55. – С. 1 – 2. Без підпису

39. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 8 березня. – № 56. – С. 4; 13 березня. – № 60. – С. 4; 14 березня. – № 61. – С. 3. Без підпису

40. Бібліографія. А.Т.Грабина. Антрепренер прогорілого театра. Комедія у 3-х діях. Прилуки, 1907 // Рада. – 1907. – 15 березня. – № 62. – С. 4. Підпис: Д-ра І.

41. З наукового, літературного та артистичного життя // Рада. – 1907. – 18 березня. – № 65. – С. 4; 20 березня. – № 66. – С. 3; 21 березня. – № 67. – С. 4; 27 березня. – № 72. – С. 4. Без підпису

42. Рутенська політика // Рада. – 1907. – 14 червня. – № 134. – С. 1. Без підпису. Авторство встановлено за листом І.Джиджори до М. Грушевського від 27 (14) червня 1907 р.

43. Теж «голоси» // Рада. – 1907. – 17 червня. – № 137. – С. 1. Підпис: Ф-ф. Авторство встановлено за листом І.Джиджори до М.Грушевського від 4 липня (21 червня) 1907 р.

44. В 250 літні роковини // Рада. – 1907. – 28 липня. – № 171. – С. 2.

45. Рец.: Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXII, 1907, кн. III // ЛНВ. – Київ; Львів, 1907. – Т. XXXIX. – Кн. VII. – С. 156 – 158.

46. Українська справа на тлі сучасного визвольного руху. Проф. Мих. Грушевский. Освобождение России и украинский вопрос. СПб., 1907. 291 с. // Рада. – 1907. – 16 вересня. – № 209. – С.2 – 3.

47. Ред.: Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXVIII, 1907, кн. IV // ЛНВ. – Київ; Львів, 1907. – Т. XXXIX. – Кн. VIII – 1X. – С. 445 – 446.

48. Рец.: Грушевский М. Национальный вопрос и автономия; Украинский вопрос; Единство или распадение России; Из польско-украинских отношений в Галиции (Несколько иллюстраций к вопросу: автономия областная или национально-территориальная); Движение политической и общественной украинской мысли в XIX столетии; Вопрос об украинских кафедрах и нужды украинской науки. СПб., 1907 // ЛНВ. – Київ; Львів, 1907. – Т. XXXIX. – Кн. VIII-IX. – С. 451 – 452.

49. Рец.: Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXIX, 1907, кн. V // ЛНВ. – Київ; Львів, 1907. – Т. XL. – Кн. XI. – С. 362 – 363.

50. Огляд часописий за р. 1906: Университетские известия (киевские); Записки императорского Харьковского университета // ЗНТШ. – Львів, 1907. – Т. LXXX. -Кн. VI.-С. 165 – 167.

1908

51. Рец.: Соболевский А.И. Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. 19 с. // ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. LXXXI. – Кн. I. – С. 199 – 201.

52. Рец.: Летопись занятий императорской Археографической комиссии. СПб., 1905. Вып. XV. 77 + 166 с.; 1905. Вып. XVI. 51+ 682+Х с.; 1907 (за рр.1902 – 4). Вып. XVII. 62 + 62 + 32 + ХXIП + 594 с. // ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. LXXXI. – Кн. I. – С. 201 – 203.

53. Рец.: Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. LXXX, 1907, кн. VI // ЛНВ. – Київ; Львів, 1908. – Т. XLI. – Кн. II. – С. 439 – 440.

54. Исторические труды В.Б.Антоновича // Киевские вести. – 1908. – 18 марта. – № 76.-С. 2 – 3.

55. Рец.: Грушевський М. З біжучої хвилі. Статі й замітки на теми дня 1905 – 6 pp. Київ, 1907 // ЛНВ. – Київ; Львів, 1908. – Т. XLII. – Кн. IV. – С. 195 – 196.

56. Рец.: Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. LXXXI, 1908, кн. I // ЛНВ. – Київ; Львів, 1908. – Т. XLII. – Кн. VI. – С. 407 – 408.

57. Матеріяли московського «Архива Министерства Юстиции» до історії гетьманщини // ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. 86. – Кн. VI. – С. 59 – 81.

58. Огляд часописей за р. 1907: Літературно-науковий вістник; Україна // ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. LXXXVI. – Кн. VI. – С. 150 – 168.

1909

59. Рец.: Житецкий И.П. История Малороссии. Современная литература (Критическое обозрение. 1908. V(X). С. 13 – 27) // ЛНВ. – Київ; Львів, 1909. – Т. XLV. -Кн. I. – С. 236 – 238.

60. Пригоди сумських козаків у Львові з єпископом Шумлянським (1685 р.) // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. 87. – Кн. І. – С. 92 – 96.

61. Рец.: Данилов В. Материалы для биографии Н.И.Костомарова (Україна. 1907. Кн. XI-XIІ. С. 225 – 274); Данилов В. П.А. Кулиш и «Киевская старина» / Под редакцией Ф. Г. Лебединцева (Україна. 1907. Кн. VII-VIII.. С. 202 – 211) // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. LXXXVII. – Кн. I. – С.200 – 203.

62. Рец.: Sobieski Wacław. Henryk IV wobec Polski і Szwecyj 1602 – 1610. Kraków, 1907. 271 s. // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. LXXXVIII. – Кн. II. – С. 210 – 211.

63. Рец.: Sobieski Wacław. Zabegi Dymitra Samozwańca о koronę polską (Rozprawy Akad[emii] Um[iejętności]. Wydz[iał] history[czno]-fil[ozoficzny]. [1908]. S[erya] II. T. XVIII. S. 1 – 60) // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. LXXXVIII. – Кн. II. – С. 211 – 212.

64. Огляд часописей за р. 1908. Часописи українські: Записки Українського наукового товариства в Київі; Літературно-науковий вістник; Україна // ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. LXXXIX. – Кн. III. – С. 160 – 173.

65. «Анафема» // Діло. – 1909.-Ч. 149(10 липня). – С. 1 – 2. Бібліограф, огляд публ.: [Дорошенко В.] (ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCIV – Кн. II. – С. 209).

66. Рец.: Записки Українського Наукового Товариства у Київі. Кн. III. Київ, 1909 // ЛНВ. – Київ; Львів, 1909. – Т XLVII. – Кн. VII. – С. 179 – 181.

67. Рец.: Записки Наукового товариства ім. Шевченка, Т. LXXXIX., 1909 р., кн. З // ЛНВ. – Київ; Львів, 1909. – Т. XLVIII. – Кн. XI. – С. 406 – 407.

1910

68. К похоронам Кропивницкого: Речь И.Н.Джиджоры из Львова, из Украины австрийской // Утро (Харьков). – 1910. – 15 апреля. – № 1017. – С. 2.

69. Рец.: Новомбергский Н. Слово и дело государевы: Материалы. Томск, 1909. Т. II. II + 368 + 6 с.; Веретенников В.И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910. IV+306 с. // ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCVII. – Кн. V. – С. 205 – 208.

70. Рец.: Вяземский Б.Л., кн. Верховный Тайный Совет. СПб., 1909. 423 с. // ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCVII. – Кн. V. – С. 208 – 209.

71. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. // ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCVIII. – Кн. VI. – С. 55 – 74.

72. Рец.: Строев В. Бироновщина и кабинет министров: Очерк внутренней политики императрицы Анны. Ч. I: 1730 – 1735 г. М., 1909. 205 с.; Ч. II. Вып. 1. СПб., 1910. 76 с. // ЗНТШ. – Львів, 1910. – Т. XCVIII. – Кн. VI. – С. 178 – 182.

1911

73. Рец.: Записки Наукового товариства імени Шевченка., Т. XCVII, 1910, кн. V // ЛНВ. – Київ; Львів, 1911. – Т. LIII. – Кн. I. – С. 225 – 226.

74. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. [Продовження] // ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. СІ. – Кн. І. – С. 63 – 100.

75. Рец.: Колчин М. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI-XIX вв. Изд. «Посредника». М., 1908. XIII + 176 с. // ЗНТШ.– Львів, 1911.-Т. СІ. -Кн. І.-С. 170.

76. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. [Продовження] // ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. СIII. – Кн. III. – С. 54 – 97.

77. Без парляменту // ЛНВ. – Київ; Львів, 1911. – Т. LIV. – Кн. VI. – С. 481 – 488. Підпис: Ignotus.

78. По виборах // ЛНВ. – Київ; Львів, 1911. – Т. LV. – VII-VIII. – С. 226 – 239. Підпис: Ignotus.

79. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. [Продовження] // ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. CV. – Кн. V – С. 50 – 91.

80. Економічна політика росийського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp. [Відбиток з «Записок Наукового товариства ім. Шевченка». – Львів, 1911. 143 с].

Рецензії:

Грушевський М. (ЛНВ. – 1912. – T. 57. – Кн. V. – С 391 – 392); Кордуба М. (Діло. – 1912. – 12 жовтня. – Ч. 230. – С. 1 – 3); Василенко М. (Україна. – К., 1914. – Кн. І. – С. 133 – 135).

1912

81. До історії Генеральної Військової Канцелярії // ЗНТШ. – Львів, 1912. – Т. 107. -Кн. І.-С. 39 – 51.

Рец.: Щурат В. Діло. – 1912. – 23 листопада. – Ч. 264. С.1).

1913

82. З австрійської України Деякі підрахунки (у змісті – Кілька підрахунків) // ЛНВ. -Київ; Львів, 1913. – Т. LXI. – Кн. III. – С. 557 – 563. Підпис: Ignotus.

83. Рец.: Finkel Ludwik. W sprawie udziału lenników w elekcyach jagiellońskich. Lwów, 1913. 36 s. // ЗНТШ. – Львів, 1913. – Т. CXIV. – Кн. II. – С. 204.

84. Рец.: Новомбергский Н. Слово и дело государевы (Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). М., 1911. Т. I. 10 + 593 + 14 с. // ЗНТШ. – Львів, 1913. – Т. CXIV. – Кн. II. – С. 208 – 210.

85. З австрійської України: В сіти сіті легенди // ЛНВ. – Київ; Львів, 1913. – Т. LXII. -Кн. VI. – С. 552 – 557. Підпис: Ignotus.

86. Галицька кріза // ЛНВ. – Київ; Львів, 1913. – Т. LXIV – Кн. X. – С. 177 – 185. Підпис: Ignotus.

1914

87. З австрійської України. Виборча реформа // ЛНВ. – Київ; Львів, 1914. – Т. LXV. -Кн. II. – С. 381 – 393. Підпис: Ignotus.

88. З австрійської України // ЛНВ. – Київ; Львів, 1914. – Т. LXV (2). – Кн. V – С. 357 – 361. Підпис: Ignotus.

89. Галицькі розчарування // ЛНВ. – Київ; Львів, 1914. – Т. LXV (2). – Кн. VI. –С. 533 – 539. Підпис: Ignotus.

1930

90. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки / З передм. акад. М. Грушевського. – К., 1930. – (Записки Історичної секції ВУАН. – Т. XXXVI). -VIII + 171 с., 1 л., портрет.

Грушевський М., акад. Передмова. – С. III-VIII;

[1.] Економічна політика російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp.– С.1–95;

[2.] Реформи малоросійської колегії на Україні в 1722 – 23 pp. – С. 96 – 109;

[3.] До історії генеральної військової канцелярії. – С. 110 – 118;

[4.] Матеріяли московського «Архива Министерства Юстиції» до історії Гетьманщини. – С. 119 – 133;

[5.] Нові причинки до історії відносин російського правительства до України в 1720-х і 1730-х pp.-С. 134 – 161;

[6.] Україна в першій половині 1738 р. – С.162 – 170.

Рец.: Dorošenko D. (Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. – Berlin, 1933. – B.VII (n. f. В. III). – S. 116 – 119).


Примітки

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 491 – 496.